1: Ubufakazi

Abantu baqophe Mlando mayelana ngokubabazeka kukaMuhammad(ukuthula makube kuye) neNdlela ayephatha ngayo abantu. Ubizo Lwakhe neMfundiso yakhe kwakusukela ekuphatheni abantu khahle enobudlelwane obuhle nabo . Usizi lwalungenandawo ekuziphatheni kwakhe.

UJohn Adair

UJohn Adair

Umbhali wencwadi ethi “The Leadership of Muhammad”. Usihlalo Wezifundo Zobuholi I-United Nations System Staff College eTurin

“Ubuholi babakhona ezikhathini eziningi empilweni yoMprofethi uMuhammad futhi buvumelana kahle nalokho esaziyo ukuthi kuyiqiniso lomhlaba wonke ngohlobo kanye nokwenza kobuholi. Uzozibonela ukuthi uMuhammad usondele kangakanani kulo mgomo. ”

UWilliam Montgomery Watt

UWilliam Montgomery

(1909 - 2006) Isazi-mlando saseScotland kanye noProfesa wase-Emeritus ezifundweni zama-Arabhu nezamaSulumane e-University of Edinburgh. Umbhali “Muhammed at Mecca”, Oxford 1953, likhasi. 52,

“Ukukulungela kwakhe ukuthi ashushiswe ngenxa yezinkolelo zakhe, isimilo esiphakeme samadoda akholelwa kuye futhi abukela kuye njengomholi, nobukhulu bokuphumelela kwakhe ekugcineni - konke kuphikisana nobuqotho bakhe obuyisisekelo. Akekho noyedwa kubantu ababalulekile emlandweni owaziswa kabi eNtshonalanga njengoMuhammad. ”

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

(1869 - 1948) Umholi wezepolitiki nokamoya wenhlangano yenkululeko yamaNdiya

“Bengifuna ukwazi umuntu ongcono kunabo bonke ophethe (ukulawula okungenakuphikiswa) ezinhliziyweni zabantu abayizigidi. Ngagculiseka kakhulu ukuthi kwakungeyona inkemba eyathola indawo yamaSulumane ngalezo zinsuku ecebeni lokuphila. Kwakuyimpilo elula enomthelela ezimpilweni zabantu, ukuzithoba ngokuphelele kukaMprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuye) , ukubheka ngokucophelela (ukunakekela ngokweqile) kwezifungo zakhe, ukuzinikela kwakhe okukhulu kubangane bakhe nakubalandeli, Isibindi sakhe (ukungesabi) nokuthembela kwakhe ngokuphelele kuNkulunkulu(ALLAH) emsebenzini wakhe. Ngesikhathi ngivala umqulu wesibili (wencwadi ekhuluma ngempilo yakhe) ngazisola ngokuthi bekungekho okunye ebengizokufunda ngempilo yakhe emnandi.

U-Alphonse de Lamartine

U-Alphonse de Lamartine

(1790 - 1869) Imbongi yaseFrance, umbhali kanye nosopolitiki u-Histoire De La Turquie, eParis 1854, Umq. Ii, kk. 276-277,

“Isazi sefilosofi, isikhulumi, umphostoli, isishayamthetho, iqhawe, umnqobi wemibono, obuyisela izimfundiso ezinengqondo, inkolo engenazo izithombe; umsunguli wemibuso engamashumi amabili yasemhlabeni neyombuso owodwa ongokomoya. Lowo nguMuhammad(ukuthula makube kuye) . Ngokuqondene nawo wonke amazinga okulinganiswa ubukhulu bomuntu, singabuza, kungabe ukhona omunye umuntu omkhulu kunaye? ”

UWilliam Durant

UWilliam Durant

(1885-1981) Isazi-mlando saseMelika, isazi sefilosofi nomlobi wencwadi ethi “The Story of Civilization”, ingxenye 4, vol. 4, ikhasi. 25,

“Igama lakhe, okusho ukuthi,“ odunyiswe kakhulu, ”lazibandakanya kahle ezindaweni ezithile zeBhayibheli ezikhombisa ukufika kwakhe. UMuhammad(ukuthula makube kuye) wayengakaze abhale lutho yena ngokwakhe. Ukungafundi kwakhe akuzange kumvimbe ekufundeni iQuran okuyincwadi edume kakhulu futhi eyiqaphuqaphu ngolimi lwesi-Arabhu. ”

UJohann Wolfgang Von Goethe

UJohann Wolfgang Von Goethe

(1749 - 1832) Imbongi enkulu yase-Europe ، Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32:

"Ungumprofethi hhayi imbongi ngakho-ke iQuran kufanele ibhekwe njengoMthetho Ongcwele hhayi njengencwadi yomuntu eyenziwe yezemfundo noma yokuzijabulisa." 

U-Leo Tolstoy

U-Leo Tolstoy

(1828 - 1910) Umbhali odumile waseRussia nombhali wamanoveli noMlobi we "War and Peace":

“Akungabazeki ukuthi uMprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuye) ungomunye wabashisekeli bezinguquko abasebenza kakhulu ezinhlakeni zomphakathi. Kuyamanelisa ukuthi wahola isizwe sonke ekukhanyisweni kweqiniso futhi wakwenza ngokuthula, futhi wakuvimbela ekuchitheni igazi nasekunikeleni ngemihlatshelo yabantu. Wavulela isizwe sakhe kabanzi isango lentuthuko nempucuko. Lesi yisenzo esihle kakhulu esingenziwa yindoda enamandla futhi indoda enjengaleyo kufanele ibhekwe ngenhlonipho nokubabazeka. ”

UThomas Carlyle

UThomas Carlyle

(1795 - 1881) Isazi-mlando saseScotland, isazi sefilosofi nomlobi we- "Heroes and Hero Worship and the Heroic in History":

"kwenzeka kanjani ukuthi indoda eyodwa nje vo , ingahlanganisa kanjani izizwe ezilwayo namaQaba azulazulayo abe yisizwe esinamandla nesiphucukile esikhathini esingaphansi kweminyaka engamashumi amabili." 

QaphelaUThomas Carlyle wenze umzamo wokudweba isithombe sokuthuthuka kobuhlakani bomuntu esebenzisa abantu bomlando njengezixhumanisi futhi wanikeza uMprofethi uMuhammad indawo ekhethekile encwadini ngaphansi kwesihloko esithi “Hero as a Prophet”. Emsebenzini wakhe, uCarlyle umemezele ukumncoma kwakhe ngobuqhawe obunothando bukaMuhammad(ukuthula makube kuye)  njenge-Hegelian agent yezinguquko.

UMfundisi Reginald Bosworth Smith

UMfundisi Reginald Bosworth Smith

(1839-1908) Umbhali weMohammad and Mohammedanism, London, 1874, k. 9,

“INhloko yezwe kanjalo neBandla, wayenguKesari noPapa eyedwa; kodwa, wayenguPapa ngaphandle kwezimangalo zikaPapa, noKesari ngaphandle kwamabutho kaKhesari, engenalo ibutho elimiyo, ngaphandle konogada, ngaphandle kwesigodlo, engenayo imali emisiwe. Uma kwenzeka noma yimuphi umuntu onelungelo lokusho ukuthi ubusa ngoNkulunkulu ofanele, kwakunguMuhammad(ukuthula makube kuye) , ngoba wayenamandla onke ngaphandle kwezinsimbi nangaphandle kokusekelwa yizona. Wayengakhathaleli ukugqokwa kwamandla. Ubulula bempilo yakhe yangasese yayihambisana nempilo yakhe emphakathini. ” 

UMaurice Bucaille

UMaurice Bucaille

(1920 - 1998) Udokotela waseFrance kanye nochwepheshe we-gastroenterology. Ilungu leFrench Society of Egyptology. Umbhali wencwadi ethi “The Bible, The Quran and Science”

“I-Islam ifundisa ukuthi uNkulunkulu unikeze umuntu amandla okucabanga ngakho-ke ulindele ukuthi umuntu acabangisise ngezinto ngendlela efanele futhi ehlelekile. Ngokubheka isimo solwazi ezinsukwini zikaMuhammad(ukuthula makube kuye) , akucabangeki ukuthi amavesi eQuran kwakungaba umsebenzi womuntu. Ukuhlolwa kweQuran ngendlela ephelele kusetshenziswa ulwazi lwesimanje, kusiholela ekuboneni isivumelwano phakathi kweQuran nesayensi. ”