4.4: Isiprofetho - I-Universality of Islam

Ingqikithi “Yomlayezo” odluliswa nguMuhammad(ukuthula makube kuyena)

AmaSulumane akholelwa ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) wathola uMlayezo ofanayo owawunikezwe u-Abraham, uMose, uJesu nabanye abaprofethi kodwa umsebenzi wakhe wawenziwa emhlabeni wonke. Wayephathiswe ukulungisa izinkolelo zabantu, ababuyisele ekukholweni kweqiniso futhi abafundise imisebenzi emihle.

“Futhi asikuthumanga kodwa njengesihe emihlabeni” 

Quran, 21:107

Incwadi kaMuhammad(ukuthula makube kuyena) eya kuMbusi WaseRoma

UMuhammad wathumela izincwadi kubabusi namakhosi amazwe angomakhelwane nemibuso emikhulu efana nePheresiya, iByzantine kanye neGibhithe ebabiza ukuthi bamukele i-Islam “njengoMlayezo kaNkulunkulu”. Lapho uHeraclius Inkosi yaseByzantine ethola incwadi kaMuhammad(ukuthula makube kuyena), wamema u-Abu-Sufyan (omunye wamakhosi amakhulu nabahwebi baseMakkah owazenza ibhizinisi kuleyo ndawo ngenhlanhla) ukuba eze kuye. UHeraclius wabuza u-Abu-Sufyan imibuzo embalwa futhi wamcela ukuba athembeke.

Incwadi yoMprofethi uMuhammad eya kuHeraclius (ngezinhlamvu zamagama zesi-Arabhu)
HeracliusU-Muhammad(ukuthula makube kuyena) uvela kusiphi isigaba somphakathi?
Abu-SufyanUphuma emndenini ohloniphekile eMakkah.
HeracliusWake wakhaphela, waphula isithembiso noma waqamba amanga?
Abu-SufyanCha.
HeracliusKuthiwani ngabalandeli bakhe, bayanda noma bayancipha? Futhi ngabe ukhona yini kubalandeli bakhe oyekile ngenxa yokuthi wayengathokozile ngoMuhammad?
Abu-SufyanEqinisweni, abalandeli bakaMuhammad(ukuthula makube kuyena) babemncoma. Babekhula ngenani.
HeracliusKhona-ke uMuhammad ubafundisani abalandeli bakhe?
Abu-SufyanUkukholelwa kuNkulunkulu oyedwa kanye nobulungisa emphakathini.

UHeraclius wacabanga isikhashana, wabe esethi: "Uma lokhu ongitshele khona kuyiqiniso, uMuhammad(ukuthula makube kuyena) uzokwazi ukudla ifa lombuso wami".

UMbusi uHeraclius wabusa uMbuso WaseRoma kusukela ngo-610 kuya ku-640 CE. Ngaleso sikhathi wenza imikhankaso yezempi emithathu futhi wanqoba uMbuso WasePheresiya futhi waphinde wazuza iSiriya, iPalestine neGibhithe. Ngonyaka ka-636 CE inkolo yobuSulumane yafinyelela ePalestine, eSiriya, eGibhithe nasezingxenyeni eziningi zaseNyakatho Afrika. Ngonyaka ka-642 CE, ubuSulumane bafinyelela ePheresiya.

Islam, inkolo yendawo yonke

Njengamanje i-Islam iyinkolo yesibili ngobukhulu emhlabeni ngemuva kobuKristu. Ucwaningo olunzulu lwezibalo zabantu emazweni angaphezu kwe-200 luthola ukuthi kukhona amaSulumane ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.57 azo zonke ubudala ahlala emhlabeni namuhla, amele i-23% yenani lezwe elilinganiselwa ku-2015 le-6.8 billion (Pew Forum on Religion & Public Life 2015).

Akuwona wonke amaSulumane angama-Arabhu

 AmaSulumane ama-Arabhu akha ngaphansi kwengxenye eyodwa kwezine yenani lamaSulumane emhlabeni.

KunamaKrestu angaba yizigidi eziyizinkulungwane eziyi-2.1 emhlabeni amele ama-32% omphakathi womhlaba nabantu abayi-1.1 billion abangakholwa noma abakholelwa kuNkulunkulu emhlabeni (15% yabantu emhlabeni). I-Judaism imele i-0.22% yabantu bomhlaba (cishe abantu abayizigidi eziyi-14).