2: Isimilo Sakhe

Umfanekiso wezimpawu zikaMuhammad(ukuthula makube kuye):
Izimpawu ezibhaliwe kanye nobulingiswa njengoba abonwa abalandeli bakhe. Ikhiqizwe umdwebi wezinhlamvu waseSpain uNuria García Masip

Isimilo sikaMuhammad(ukuthula makube kuye)

AmaSulumane awanayo imidwebo noma izithombe zomprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuye) noma ezabaprofethi abangaphambi kwakhe. Kodwa-ke, ngokungafani nabaprofethi abethula amasiko amakhulu okholo ngaphambi kwesikhathi sakhe, uMprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuye) ungumuntu owaziwayo ngokomlando njengoba abangane bakhe namalungu omndeni wakhe bemchaza kahle kakhulu futhi baqopha imilando eminingi eyavela empilweni yakhe yenzalo.

Wayebukeka kanjani?

UMuhammad(ukuthula makube kuye) wayengumArabu wohlu lozalo oluhloniphekile onebala elimhlophe kanye nolimi olubomvu. Wayemude kancane kunobude obujwayelekile futhi wakhiwe kahle ngamahlombe abanzi. Isisu sakhe asikaze siphume esifubeni sakhe. Wahamba ngesivinini nangokuqinile.

Abalandeli bakaMuhammad(ukuthula makube kuye) bamchaza njengomuntu obukekayo onesiphongo esivelele, enekhal elithe phezulu, izinkophe ezinde, amehlo amakhulu amnyama namazinyo amile kahle nokumamatheka okuhle. Wayenezinwele ezisontekile nentshebe ewugqinsi. Izinwele zakhe zazimnyama kepha kukhona nezinwele ezimbalwa ezimhlophe.

Abalandeli bakhe bakhombisa ukuthi wayenobuso obuthandekayo obukhanyayo njengenyanga egcwele. Akazange ahleke kakhulu; ukuhleka kwakhe kwaku wukumamatheka okuzoveza amazinyo akhe amhlophe. Injabulo nobuntu bakhe obuvulekile bezwakala kubo bonke abantu.

Imvelo yakhe

UMuhammad(ukuthula makube kuye) wayejabule ngokunganqobeki, ehamba kalula ngokwemvelo, futhi enesimilo esimnene. Akazange asebenzise inkulumo ecasulayo noma inhlamba. Akazange athole amaphutha kwabanye futhi akazange abancome ngokweqile abanye.

Indlela akhuluma ngayo

UMuhammad(ukuthula makube kuye) akakaze akhulume ngokungadingekile futhi lokho ayekusho kwakuhlala kufinyelela eqophelweni futhi kungabikho okugoqwayo. Amazwi akhe ayeqondile futhi emfushane anencazelo ephelele ngamagama ambalwa. Wayekhuluma ngokuzimisela, futhi bekungekho okweqile kukho futhi kungekho mfushane ngokungajwayelekile.

uma ezogcizelela iphuzu, wayejwayele ukuliphinda kathathu esebenzisa isandla. Akakhulumanga lutho ngaphandle kokuthi wayenethemba lokuthi uNkulunkulu uzomnika umvuzo ngakho. Watshela abalandeli bakhe:

“Nginika umuntu isiqiniseko ngendlu emaphethelweni aseZulwini kulabo abayeka ukuphikisana noma ngabe bebeqinisile futhi ngingumqinisekisi wendlu maphakathi nePharadesi kulabo abayeka ukuqamba amanga noma ngabe bayadlala futhi ngiyisiqinisekiso sendlu esezingeni eliphakeme eZulwini kulabo abaziphatha kahle. ”

IHadith - Sahih Abu Dawood 4974/4800

Isimo sakhe

UMuhammad(ukuthula makube kuye) wayilawula imizwa yakhe ngokuqinile. Lapho ecasukile, wayephendukela eceleni noma athule. Uma umuntu othile enza isenzo esephula umthetho kaNkulunkulu, wayevame ukukhombisa intukuthelo enkulu nokuma okuqinile. Akekho owayengamelana nolaka lwakhe ezindabeni zokuphikiswa kweqiniso likaNkulunkulu. Wayema aqine ekuvikeleni iqiniso njengoba livezwe eQuran. UMuhammad(ukuthula makube kuye) akazange athukuthele ngento ephathelene naye.

Ukusebenzelana kwakhe nabantu

UMuhammad(ukuthula makube kuye) wayehlala engowokuqala ukubingelela abanye futhi wayengabuyisi isandla sakhe ekuxhawulweni kwesandla kuze kube yilapho omunye umuntu ehoxisa esakhe.

Noma ngubani owambona ngokungalindelekile wayemncoma futhi amhloniphe. Futhi noma ngubani ozihlanganise naye noma ojwayelana naye, wayemthanda. Wayemnene ngokwemvelo. Wayengasona isiqhwaga futhi wangacwasi muntu.

Uma ebuka laba abanye, ubabuka ngokuphelele. Uma othile embiza wayengaphenduli ubuso bakhe kuphela, kepha wayephenduka ngomzimba wakhe wonke.

Uma ezovakashela ezovakashela iqembu, wayehlala endaweni eseduze etholakalayo. Wayengakuthandi ukubekela abanye izihlalo futhi wayala abalandeli bakhe ukuba balandele umkhuba wakhe. Futhi, wayejwayele ukunika labo abahlezi eduze kwakhe isabelo sakhe esigcwele ngendlela yokuthi kungabikho muntu owayecabanga ukuthi abanye banikezwe kuqala kunaye. Wayengenzeleli nabangane bakhe nabo bonke abantu. Bahlukaniswa kuphela izenzo nokuzinikela kuNkulunkulu.

Indlela yakhe yokuphila

Konke ayekwenza kwakuphakathi nendawo, ngaphandle kokudlulela noma ukwenza kancane. Akakaze agxeke ukudla noma isiphuzo abekulungiselelwe, futhi akazange akudumise ngokweqile.

Uma esekhaya, wayehlukanisa isikhathi sakhe sibe izingxenye ezintathu: EsikaNkulunkulu, esisodwa somndeni wakhe, esinye esakhe. Wayehlala esiza emsebenzini wasendlini futhi kwesinye isikhathi wayezithungela izingubo zakhe, elungisa izicathulo zakhe futhi eshanela phansi. Wayegqoka kahle futhi enuka kamnandi.

Ngemuva kwemithandazo yasekuseni, wayethanda ukuhlala e-Mosque afunde iQuran aphinde adumise u-ALLAH, kuyoze kuphume ilanga. Ngemuva kwamabili, wayejwayele ukuvuka athandaze (iTahajjud) (imithandazo eyengeziwe nokunxusa uNkulunkulu ebusuku).

Wathi akukho emthethweni yena kanye nomndeni wakhe ukuthi bathathe noma yini enikezwa ngabantu bomunikelo (zakat ezinikezwa amaSulumane ngenhlalakahle yalabo abaswele). Wayekugqugquzela kakhulu lokhu, kangangokuthi wayengeke aqoke noma yiliphi ilungu lomndeni wakhe njengomqoqi womnikelo womphakathi.

Indlu yakhe yayiwu guqa sthandaze elinezindonga zobumba olungabhakwanga nophahla lwamahlamvu esundu embozwe ngesikhumba sekamela. Muhammad(ukuthula makube kuye) wathi:

“Ngizozenzani izinto zomhlaba? Ukuxhumana kwami nomhlaba kufana nesihambi esiphumule isikhashana ngaphansi komthunzi wesihlahla bese sidlulela phambili. ”

IHadith Book: (2/666- 2788, Musnad Ahmad, Ilandiswa ngu-Abdullah bin Abbas)

Ngenkathi eshona, akazange ashiye lutho oluyigugu ngaphandle komnyuzi wakhe omhlophe nesiqeshana somhlaba, anikela ngaso ukuze kuzuze umphakathi wamaSulumane

Incwadi YeHadith: Sahih Bukhari