Mayelana

Ukuthula makube phezu kwenu (As-Salaamu Alaykum)

Ithuthukiswe yi-Muslim Central.

Okuqukethwe kuhlinzekiwe, umusa ye-Osoul Center/ I-Australian Science and Research Academy.

Ikhava Yencwadi

Inhloso yale sizindalwazi ukuhlinzeka izivakashi umlando omfushane woMprofethi uMuhammad (PBUH) ngezilimi zakuleli zaseNingizimu Afrika.

Uma ungathanda ukufunda okwengeziwe ngo-Muhammad kanye/noma noma i-Islam, sicela uthole i-Mosque eseduze noma Isikhungo SamaSulumane ukuze sikusize. Isb i-Google mosque eduze kwami.

Abahumushi:

  • Zulu – Anon
  • Xhosa – Muhammed Lwande Makwetu
  • IsiBhunu – Sharifa Daniels

Isingeniso

AmaSulumane akholelwa kuNkulunkulu oyedwa (unkulunkulu oyedwa) owadala umhlaba nezidalwa zonke. Igama lakhe ngu "Allah".

Udumo lonke malube kuAllah iNkosi yendawo yonke kanye nezidalwa zonke. Wadala umuntu ngomzimba omuhle kakhulu futhi wamenza wakwazi ukuzwa, ukubona nokucabanga. Wamenza indlalifa emhlabeni futhi wamphathisa ukuba akhe umhlaba futhi angabangeli ukonakala kuwo. Ngokunjalo, umuntu kufanele akhonze uNkulunkulu futhi amise inkolo Yakhe (uMthetho) emhlabeni. Imiyalo yethu yoMdali icacile.

Bayala abantu ukuthi benze okuhle futhi bagweme zonke izinhlobo zezenzo ezimbi nezinengiso. UMdali wethu wenza ukuphila kwethu emhlabeni kwaba kufushane futhi kwaba okwesikhashana. Ukuphila emhlabeni kuyibhuloho eliya ekuphileni okuphakade kwaKuzayo.

Lolo wuSuku Lokwahlulela. Lowo owenza okuhle uyokubona futhi uyovuzwa ngakho. Futhi noma ubani owenza okubi uyokubona futhi uyojeziswa ngakho.

Kuwo wonke umlando, uNkulunkulu wathumela izithunywa eziningi kubantu ukuze zibaqondise kuMdali wabo futhi zibachazele iqiniso ngendalo yabo nenjongo yokuphila. UNuh (uNowa), u-Ibrahim (u-Abraham), uMusa (uMose), u-Isa (uJesu) kanye noMuhammad babengabaprofethi neziThunywa zikaNkulunkulu, ukuthula makube phezu
konke.

Nokho, uMprofethi uMuhammad ukuthula kube kuye wayehlukaniswa ngezici ezithile ezibalulekile. UNkulunkulu wamkhetha ukuthi adlulisele uMlayezo wokugcina ongcwele esintwini. Igcinwe kuQuran, incwadi yokugcina yaphezulu esintwini. Futhi, impilo yoMprofethi uMuhammad yayiwukubonakaliswa okungokoqobo nokusebenzisa iMiyalo kaNkulunkulu. Izimfundiso zakhe zafakazela ukuthi ukuhlala ngobuqotho nangokwethembeka emithethweni yoMdali kuletha umusa, inhlalakahle nokuthula kuso sonke isintu. Umprofethi Muhammad wabeka isisekelo sokuziphatha sempucuko eyaba yinguquko ekuthuthukisweni kwesintu.

Nokho, namuhla, umhlaba udlula esigabeni esibucayi esisindwa yizinkinga zezenhlalo, ezomnotho nezombusazwe kanye nezinhlekelele ezinkulu. Bonke abantu emhlabeni bafuna ukuphuma ngokuphephile kulesi sigaba.

Sethula umlando omfishane woMprofethi uMuhammad nezimfundiso zakhe ezakhanyisela izinhliziyo zezigidi zabantu emhlabeni. Lapho abangani bakhe nabalandeli bakhe bekholelwa ngobuqotho eMlayezweni wokugcina kaNkulunkulu futhi besebenzisa izimfundiso zesiThunywa saKhe uMuhammad (ukuthula kube kuye), bakwazi ukusabalalisa ubulungisa, isihe kanye nomusa nomaphi lapho befinyelela khona.

Izinkinga ezikhona emhlabeni zanda udlame nobuphekula, futhi imithombo yezindaba engemihle yenza ukuhlangana okungalungile phakathi kobudlova nezimfundiso zoMprofethi uMuhammad.

Le ncwadi iklanywe ngesitayela senkomba yephakethe ukuze inikeze ulwazi olusheshayo, olulula noluyiqiniso ngoMprofethi uMuhammad, impilo yakhe nezimfundiso ezisakaza ukuthula nokuthula e-Arabia nakuzo zonke izifunda ezamukela i-Islam njengenkolo kanye nomyalezo ovela eNkosini yabantu bonke abantu.
Ngaphezu kwalokho, izimfundiso zoMprofethi uMuhammad zibeka uhlelo lokuziphatha kanye nekhodi yokuziphatha emiphakathini yamaSulumane. Izimfundiso zakhe zabeka izisekelo zokuziphatha zempucuko yamaSulumane.

UNkulunkulu uthi ku-Qur'an: "Futhi asikuthumelanga kodwa njengesihe emhlabeni" Quran 21:107. Sicela iNkosi yethu, umdali wendawo yonke kanye nezidalwa zonke ukuthi zisiqondise endleleni yeqiniso neqondile.

Umusho wokuzihlangula & Amanothi Abalulekile

Uma amaMuslim ebiza igama likaMuhammad, kuyisidingo senkolo ukuveza inhlonipho ngokuthi “ukuthula kube kuye” okuvame ukufushaniswa ngokuthi (PBUH). Ngesi-Arabhu, ibhalwe kanje (ﷺ).

Kodwa-ke, njengoba lokhu kuyinkomba yephakethe efingqiwe lapho igama likaMprofethi uMuhammad livame ukukhulunywa khona, liyeqiwa kwezinye izindawo ukuze kongiwe isikhala futhi lingaphazamisi abafundi abangewona amaMuslim. Akukho ukungahloniphi okuhlosiwe.

AmaSulumane akholelwa kuNkulunkulu oyedwa (unkulunkulu oyedwa) owadala umhlaba nezidalwa zonke. Igama lakhe ngu "Allah". Noma nini lapho igama elithi Nkulunkulu noma iNkosi kukhulunywa ngalo kulo mhlahlandlela wephakethe, lisho u-Allah, Okhazinyulisiwe futhi Ophakeme.

Amagama esi-Arabhu aseqashelwe ekusetshenzisweni kwesiNgisi azolandela isipelingi sikaWebster, isibonelo, amadolobha aseMakkah naseMedina. Nokho, lapho kuwusizo, ukuhunyushwa okunembile kwegama lesi-Arabhu sokuqala kungase kusetshenziswe. IMakkah ivamise ukubhalwa ngokuthi “Makkah” ezincwadini eziningi zamaSulumane. Ngokufanayo, iMedina ibhalwe ukuthi “Madinah” noma “Al Madinah Al Munawwarah” okusho ukuthi “Idolobha Elikhanyisiwe”.

IMakkah ivamise ukubhalwa ngokuthi “Makkah” ezincwadini eziningi zamaSulumane. Ngokufanayo, iMedina ibhalwe ukuthi “Madinah” noma “Al Madinah Al Munawwarah” okusho ukuthi “Idolobha Elikhanyisiwe”. Ulwazi olunikezwe kulo mhlahlandlela wephaketheni lutholwe emithonjeni eyiqiniso ngokusho kolwazi olungcono kakhulu lombhali.

Kule ncwadi kuzosetshenziswa “iMakkah” nethi “Madinah”. Ulwazi olunikezwe kulo mhlahlandlela wephaketheni lutholwe ku
imithombo eyiqiniso ngokolwazi olungcono kakhulu lombhali.