UMPROFETHI weIslam

MUHAMMAD ﷺ

“Futhi asikuthumelanga ngaphandle kokuthi ube njengomusa emihlabeni ” (Qur'an, 21:107)

Impilo nemiFanekiso Eyakhayo,lapho kuhona Imfundiso Yakhe
Eyenze Isisekelo Sokuziphatha kwi-Mpucuko yamaSulumane

Ngesi-Arabhu, igama elithi “Muhammad” lisho umuntu ophakeme, njalo futhi ngokuphindaphindiwe ebongwa ngemisebenzi yakhe emihle.
Ngakho-ke, ungumuntu oncomekayo.

Isibonelo Sami uma ungiqhathanisa nabanye abaProfethi abafika ngaphambi kwami,
kunjenge ndoda eyakha umuzi iwuqede ebese kusale isitini esisodwa.
Uma abantu bewubona lomuzi, bayawuncoma ngobuhle bawo bese bethi:
Indlela obuzoba muhle ngayo ukube isitina besifakiwe endaweni yaso!
Ngakho-ke Imina leso sitina, Futhi Ngingu Mprofethi WokuGcina.

Umthombo: Bukhari 4.734, 7.735