11: Isiqephu

Prophet Muhammad Mosque (Al-Masjid Al-Nabawi) Madinah, Saudi Arabia
Leli igama elithi "Muhammad" ngesi-Arabhu liklanywe ngendlela ehlelekile.

uMuhammad(ukuthula makube kuye), INDODA!!

Umlando uqophe imininingwane emihle yempilo kaMuhammad(ukuthula makube kuye) kanye nendlela yakhe ephakeme futhi enobuntu asebenzelana ngayo nabantu.

UMichael Hart usho encwadini yakhe ethi “The 100; Izinga Labantu Abanethonya Kunabo Bonke Emlandweni ”:

“Ngomsuka ophansi, uMuhammad(ukuthula makube kuye) wasungula futhi wamemezela enye yezinkolo ezinkulu emhlabeni futhi waba ngumholi wezepolitiki osebenza kahle kakhulu. Namuhla, emakhulwini ayishumi nantathu emva kokufa kwakhe, umthelela wakhe usanamandla futhi usabalele. Iningi labantu kule ncwadi, belinethuba lokuzalwa futhi likhulele ezikhungweni zempucuko, izizwe ezinesiko eliphakeme kanye nezombusazwe ”.

UMuhammad (ukuthula makube kuye)nokho wazalwa ngonyaka ka-570 CE, edolobheni laseMecca, eningizimu ye-Arabia, ngaleso sikhathi kwakuyona indawndawo eyayisemuva muva , kude nezikhungo zezohwebo, ezobuciko nezokufunda. ”

“Yile nhlanganisela engenakuqhathaniswa ngomthelela wezwe nowenkolo enginomuzwa wokuthi inikeza uMuhammad(ukuthula makube kuye) ilungelo lokubhekwa njengomuntu oyedwa onomthelela omkhulu emlandweni wabantu bonke.”

“Kungenzeka ukuthi ithonya elilinganiselwe likaMuhammad(ukuthula makube kuye) kubuSulumane belilikhulu kunethonya elihlangene likaJesu Kristu noSt. Paul ebuKristwini. Ngokwezinga lenkolo kuphela, kubonakala sengathi kungenzeka ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuye) ube nomthelela emlandweni wesintu njengoJesu. ”

UMichael Hart
Qaphela: AmaSulumane awayithandi incazelo yoMprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuye) ngokuthi "umsunguli wenkolo". AmaSulumane ambheka njengesiThunywa sikaNkulunkulu.

uMuhammad(ukuthula makube kuye), UMHOLI!!

Ekhuluma ngokusobala ngoMuhammad(ukuthula makube kuye), umbhali waseFrance nosopolitiki u-Alphonse de Lamartine wabhala encwadini yakhe ethi Histoire de la Turquie:

“Akakaze umuntu azihlongoze ngokwakhe, ngokuzithandela noma ngokungathandi, umgomo ophakeme kakhulu, njengoba lo mgomo wawungaphezu kokulinganisa: ukubukela phansi izinkolelo-ze ezibekwe phakathi kwesidalwa noMdali, ukubuyisela uNkulunkulu kumuntu nomuntu kuNkulunkulu, ukubuyisela okunengqondo kanye umqondo ongcwele wobunkulunkulu phakathi kwalesi siphithiphithi esikhona sezinto ezibonakalayo nezonkulunkulu abaguquliwe bokukhonza izithombe. Akekho umuntu owake wafeza inguquko enkulu kangaka nehlala isikhathi eside kangaka emhlabeni ngesikhathi esifushane kangaka.” “Uma ubukhulu benhloso, ubuncane bezindlela, ubukhulu bomphumela kuyizilinganiso ezintathu zobuhlakani bomuntu, ubani ongalokotha aqhathanise indoda enkulu yomlando wesimanje noMuhammad(ukuthula makube kuye)?”

U-Alphonse de Lamartine

U-Lamartine uphinde waveza ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuye) akazange anyakazise izikhali nemibuso ukuze akhe amandla ezinto ezibonakalayo kodwa washukumisa imibono, izinkolelo, nemiphefumulo. Wasekela phezu kweNcwadi, uhlamvu ngalunye lwayo oluye lwaba umthetho, ubuzwe bomoya obuhlanganisa abantu bazo zonke izilimi nezinhlanga emhlabeni.

Muhammad(ukuthula makube kuye), uMthunywa kaNkulunkulu

Indaba yeSuraqah; isithembiso esagcwaliseka eminyakeni engu-20 kamuva

Ngenkathi uMuhammad(ukuthula makube kuye) ethuthela eMadinah kanye nomngane wakhe osondelene naye u-Abu Bakr (622 CE), abaholi baseMeccan bamemezela umvuzo omkhulu wamakamela ayi-100 kunoma ngubani ongaletha uMuhammad efile noma ephila.

Ngeshwa uMuhammad(ukuthula makube kuye) nomngane wakhe balandelwa ngomunye wamaqhawe angama-Arabhu ogama lakhe linguSuraqah bin Malik owalingwa ngumvuzo omkhulu. Endleleni, ihhashi lakhe lakhubeka lawa phansi amahlandla ambalwa. Wazithatha lezi zigameko ezingajwayelekile njengomyalezo ongaqondile wokuthi kungenzeka ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuye) wayexhaswe ngamandla aphezulu. 

Lapho uSuraqah esondela kuMuhammad(ukuthula makube kuye), uMuhammad(ukuthula makube kuye) wathi kuye:

“Buyela kubantu bakini futhi ngiyakwethembisa ukuthi ngolunye usuku (ngaphansi kwesambulela sombuso wamaSulumane) uyogqoka amabhengela (amasongo) kaChosroes, umbusi wasePheresiya.” (Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra (6/357, no.13156)

USuraqah wabuza ngokumangala ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuye) wayesho amabhengela kaKhusrow bin Hormuz, umbusi wasePheresiya. U-Muhammad(ukuthula makube kuye) waphendula ngokuthi “yebo” ngokuzethemba okugcwele. Wayenokholo oluqinile lokuthi inkolo yamaSulumane yayizofika ePheresiya futhi yaziwe emhlabeni wonke.

USuraqah wabuyele eMakkah kepha akazange amukele ubuSulumane kwaze kwaba yilapho uMuhammad(ukuthula makube kuye) ethatha iMakkah ngokuthula eminyakeni eyi-8 elandelayo (ngonyaka ka-630 CE). UMuhammad(ukuthula makube kuye) wadlula emhlabeni ngonyaka ka-632 CE kanti isithembiso sakhe eSuraqah sasikholwa ngabangane bakhe njengesingeqiniso futhi sasizokwenzeka ngelinye ilanga.

Isikhathi sahamba kwaze kwaba yilapho u-Omar Bin Al-Khattab eba yinkalipho yesibili (umbusi wezwe lamaSulumane). Ngesikhathi sakhe, ubuSulumane bafinyelela ePheresiya ngonyaka ka-642 CE futhi yonke ingcebo yaseKhusrow, umbusi wasePheresiya wawela ezandleni zika-Omar.

U-Omar wakhumbula indaba kaSuraqah futhi wacela ozakwabo ukuba bamlethe (iminyaka engama-20 yadlula le ndaba yenzeka kanti uSuraqah wayesekhulile).

Ngemva kwebandla lomkhuleko, u-Omar wathi kuSuraqah: “Nawa amabhengela kaKhusrow, umbusi wasePheresiya, lokhu yilokho uMuhammad(ukuthula makube kuye) ayekuthembise kona. Zigqoke futhi uvumele wonke amaSulumane azibone ukuze wonke umuntu aqiniseke ukuthi isithembiso sikaMuhammad(ukuthula makube kuye) siyafezeka.”

USuraqah wakhala wonke umuntu wakhala. Isithembiso sikaMuhammad(ukuthula makube kuye) sagcwaliseka eminyakeni eyi-10 ngemuva kokudlula emhlabeni.

Indaba yesihluthulelo se-Kaabah: isithembiso esihlala njalo

Ngonyaka ka-630 CE, uMuhammad(ukuthula makube kuye) wathola ukunqoba amakhosi aseMeccan futhi wangena eMakkah ngokuthula. Wabuyela ekhaya hhayi ukuzohlala lapho impilo yakhe yonke kepha ukusula ubuqaba futhi akhulule noma abuyisele inhloso yaseKaabah (isakhiwo esingamakhemikhali esasungulwa nguMprofethi u-Abraham ukukhonza uNkulunkulu oyedwa). Ususe zonke izithombe eziseduze neKaabah futhi wacela umlingani wakhe uBilal ukuba akhuphukele phezulu kweKaabah abize:

UNkulunkulu mkhulu kakhulu, uNkulunkulu mkhulu kakhulu, ngiyafakaza ukuthi akekho uNkulunkulu ngaphandle kukaAllah futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad uyisithunywa saKhe.

UMuhammad(ukuthula makube kuye) wayefuna ukhiye womnyango weKaabah, ngakho wabiza u-Othman Bin Talha (womndeni wakwaBani Shaiba) owayengumgcini wokhiye weKaabah. Kubalulekile ukwazi ukuthi kwakukhona isivumelwano ngaphambi kwe-Islam lapho inhlonipho yokuba ngumgcini noma umphathi weKaabah yanikezwa umndeni kaBani Shaiba. Lokhu kuhlonipheka kanye nokuzibophezela kwadluliselwa kusuka kobabamkhulu kuya emadodaneni omndeni owodwa kwaze kwafika ku-Othman Bin Talha.

U-Othman Bin Talha wayengumSulumane omusha ngaleso sikhathi. Eminyakeni eminingi eyedlule wenqaba ukuvumela uMuhammad ukuthi angene eKaabah futhi athandaze ngaphakathi njengabanye abantu kwazise wayengamkholwa. Lapho uMuhammad ebuyela eMakkah, u-Othman wayengenakwenza okunye ngaphandle kokumnika ukhiye futhi alahlekelwe yinhlonipho yokuwugcina.

Ngaleso sikhathi abantu abaningi bacele uMuhammad(ukuthula makube kuye) ukuba abanikeze udumo lokugcina ukhiye weKaabah futhi izinkulungwane zamaSulumane zazibheke kuMuhammad ukubona ukuthi ngubani ozoba ngumgcini omusha wokhiye weKaabah. 

Ephula isikhashana ukuthula, uMuhammad wavula umnyango weKaabah futhi wawususa ezithombeni. Wabheka u-Othman Bin Talha wathi kuye (ngokuhlonipha izivumelwano zangaphambilini): 

“Namuhla usuku lokwethembeka nokuzinikela! Thatha ukhiye emuva. Kusukela manje kuze kufike oSukwini Lokwahlulela, akekho noyedwa ongayithatha kuwe (mndeni kaBani Shaiba) ngaphandle kokuthi abe yisihluku. ”

Kuchazwe ngu-Al-Tabaraani e-Al-Kabir (11/120) No. 11234

Isikhashana sokwethembeka esikhona kuze kube manje:

Ungamangala ukwazi ukuthi ukhiye usagcinwe yinzalo yomndeni wakwaBani Shaiba kuze kube manje! 

Kwadlula iminyaka engaphezu kwe-1400 futhi ukhiye usanikezwa kusuka esizukulwaneni esisodwa somndeni wakwaBani Shaiba kuya esizukulwaneni esilandelayo. Kuze kube manje, akekho noyedwa olokotha awuthathe kubo ngaphandle kwalokho uzobhekwa “njengomhlukumezi” ngokwencazelo kaMuhammad(ukuthula makube kuye). 

Kulezi zinsuku, lapho iziphathimandla zaseSaudi zenza ukuhlanza nokulungisa iKaabah minyaka yonke kohambo lwaminyaka yonke, zixhumana nomuntu ovela emndenini wakwaBani Shaiba (okwamanje ongumndeni waseSaudi) ukuze abavulele umnyango weKaabah.

UMuhammad(ukuthula makube kuye), uMprofethi wesikhathi sethu

UKaren Armstrong, umbhali wencwadi ethi, “Muhammad: A Prophet for Our Time”, ukhombise ukuthi kumele sisondele empilweni yoMprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuye) ngendlela elinganiselayo ukuze sazise impumelelo yakhe enkulu. Wayenezifundo ezibalulekile, hhayi amaSulumane kuphela, kodwa nabantu baseNtshonalanga.

Uphinde waveza ukuthi uma sizogwema inhlekelele, amazwe amaSulumane nawaseNtshonalanga kumele angafundi ukubekezelelana kuphela kepha azisane. Iphuzu elihle lokuqala isibalo sikaMuhammad(ukuthula makube kuye).