6: Abesifazane ku-Islam

Blue Mosque, Istanbul, Turkey

Amalungelo Abesifazane

Ngaphambi kokuvela kobuSulumane, abesifazane babengenawo amalungelo omphakathi. Ama-Arabhu ayethanda ukunakekela izingane zesilisa kunalezo zesifazane kuze kufike ezingeni lokuthi obaba abaningi babevame ukungcwaba abantwana babo besifazane noma izingane zabo ziphila.

Akukho ukucwasa ngobulili

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wakugxeka ukucwaswa phakathi kwezingane zesilisa nezesifazane futhi wafundisa abangane bakhe ukuthi bathande izingane zabo futhi bazikhulise ngendlela efanele kungakhathalekile ubulili babo. Empeleni, ukugcizelele ukunakekelwa nokunakekelwa okwengeziwe ezinganeni zesifazane zize zikhule futhi zishade. Muhammad(ukuthula makube kuyena) wathi:

"Abesifazane bangamawele namadoda."

(Tirmidhi, 1/154, 113)

Abesifazane bathola ifa njengamadoda

Ngaphambi kwamaSulumane, abesifazane babengenalo ilungelo lokuthola ifa. UMuhammad(ukuthula makube kuyena) walishintsha ngempumelelo leli siko. Abesifazane bathola ilungelo lokuthola ifa njengabesilisa. Kodwa-ke, uMuhammad(ukuthula makube kuyena) akazange adale uhlelo lwamafa amaSulumane, kepha wadlulisa amazwi kaNkulunkulu (agcinwe kwiQuran) abeka izingxenye zomuntu ngamunye (owesilisa nowesifazane) ofanele ukuthola ifa.

Igama elithi "Muhammad" nge-Arabic calligraphy liklanywe ngendlela yobuciko ne-symmetrical. Igama langempela libukeka kanje. Izinhlamvu M kanye no-H ezakha ingxenye yokuqala yegama elithi “Muhammad” zihambisana nezinhlamvu uM kanye no-D akha ingxenye yesibili yegama elithi “Muhammad” ngesi-Arabhu.

Abesifazane banobunikazi obuyingqayizivele

Ngaphambi kwe-Islam, abesifazane babebhekwa njengempahla yomuntu siqu yamadoda. I-Islam yabona ukuthi abesifazane bangobani futhi yanikeza abesifazane isithunzi sobuntu. Esinye sezikhumbuzo ezibambekayo ngalokhu yisinqumo samaSulumane esithi abesifazane kufanele bagcine isibongo sabo uma beshada. Abesifazane bangaba nengcebo kanti umthetho wamaSulumane uvikela nempahla yabo. Lapho umyeni edlula emhlabeni, inkosikazi inelungelo lokuthola ifa. Akayona impahla etholwa njengefa njengoba kwakunjalo ngaphambi kwe-Islam. "

Umuntu wesifazane akalona ithuluzi locansi

Ukuqwyiza nokuphinga akuvunyelwe nakancane e-Islam. UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wakhombisa ukuthi: Uma umuntu enza ukuqwayiza noma ukuphinga usuke engekho esimweni “se-Eaman” (okholo) (okungukuthi, ukukholwa kuNkulunkulu akukakabi namandla enhliziyweni yakhe, ngakho-ke umuntu akazizwa enecala noma yesaba uNkulunkulu lapho kwenziwa ukiuphinga.

“Futhi ningasondeli (ekusondeleni) ukuphinga (okungenamthetho ngaphambi komshado noma ngaphandle komshado), Bheka! Kuyisinengiso nendlela embi”.

Quran, 17:32
Le calligraphy isho ukuthi: “Isiqongo sokuhlakanipha ukwesaba uNkulunkulu”. Ngenhlonipho ye-calligrapher u-Ismail Hakki.

Hijab nesizotha in Islam

Ukugqoka isikhafu nezingubo ezinesizotha kuyisibopho kwabesifazane abadala. Ngaphezu kwalokho, izimfundiso zamaSulumane ziyenqabela abesifazane ukuthi basebenzise imizimba yabo noma ubufazi babo ekuzijabuliseni komphakathi kanye nesilingo socansi.

Amabhizinisi, izikhangiso kanye nezikhangiso ezithembele ekuvezeni imizimba yabesifazane isilingo nokukhangwa ngokocansi azivunyelwe ku-Islam.

Izimfundiso zamaSulumane zivimba izindlela ezingaholela ekuhlukunyezweni ngokocansi, ubugebengu bokudlwengula, izifo zocansi, nezinye izinengiso ezinjengobunqunu nezithombe ezingcolile. 

I-Islam idinga isizotha emadodeni futhi: amadoda kufanele ehlise ukubheka kwawo lapho ebona owesifazane. Ukugqoka ngesizotha kuyisinqumo esithinta nabesilisa.

Shada!

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wakhuthaza abantu ukuthi bashade futhi basungule impilo yomndeni. Wafundisa abalandeli bakhe izindinganiso ezinhle zamaSulumane ezivimbela ubuhlobo bobulili obungemthetho ngaphandle kobudlelwane obuvamile bomshado phakathi kwendoda nowesifazane. (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 190as5)

Insizwa ethile yacela uMuhammad(ukuthula makube kuyena) ukuba ayinike imvume yokuphinga (yokwenza ubulili ngaphandle komshado nentombi noma umqwayizi), uMuhammad(ukuthula makube kuyena) waphendula: “Ingabe uyakwamukela lokhu ngo mama wakho?” Indoda yaphendula: “Cha.” UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wathi: “Ngokunjalo abantu abayithandi komama babo.” Wabe esebuza le nsizwa umbuzo ofanayo izikhathi ezintathu ezengeziwe: “Ingabe ungathanda yenziwe kwindodakazi yakho, noma usisi wakho, noma u-anti?” Ngaso sonke isikhathi indoda iphendula ngokuthi cha futhi u-Muhammad(ukuthula makube kuyena) waphinda amazwi afanayo: “Ngokunjalo, abantu abayithandi emadodakazini abo, odadewabo kanye no-anti babo”. UMuhammad wabe esebeka isandla sakhe enhliziyweni yalowo muntu futhi wanxusa kuNkulunkulu: “Oh Nkosi yami: mthethelele isono sakhe, uhlanze inhliziyo yakhe futhi umnikeze ubumsulwa”.  

(Musnad Ahmad, 10/5220, 22641)
Qaphela: I-Islam ayiwamukeli umshado ngempoqo; bobabili owesilisa nowesifazane kufanele bavumelane ngomshado. Indoda inesibopho sokukhokhela umakoti wayo (hhayi emndenini kamakoti) inani lemali bobabili abavumelana ngayo ngemali noma ngokwesibonelo ezintweni ezibalulekile. 

Muhammad(ukuthula makube kuyena) wanikeza abesifazane amandla

Emizamweni yakhe yokuthuthukisa izindima zabesifazane emphakathini, uMuhammad(ukuthula makube kuyena) ubeke izinsuku ezithile zesonto ngalinye zokufundisa abesifazane. Ubanxuse ukuthi babambe iqhaza emicimbini yamaSulumane, amadili kanye nemikhuleko. Ngisho nezisebenzi zasendlini zazikwazi ukuhlangana noMuhammad(ukuthula makube kuyena), zikhulume naye futhi zifune usizo lwakhe noma izeluleko. Waphinda wacela abesifazane ukuthi benze isifungo esisemthethweni (njengoba kwenza abesilisa) njengoba bebophezelekile emthethweni wamaSulumane.

Abesifazane badlala indima ebalulekile emphakathini njengoba bekhulisa isizukulwana futhi benakekela futhi bazokwenza esizayo sibumbe isizwe. Abesifazane abangamaSulumane banikwa amandla okuba babambe iqhaza elibonakalayo emphakathini ngaphandle kokudlula indima yabesilisa. Nakuba umsebenzi wokukhulisa izingane nokunakekela inhlalakahle yawo wawuhlale uqalwa kuqala, abesifazane babevame ukusebenza futhi babambe iqhaza kwezenhlalo nezombusazwe.

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) ukhuthaze ukunakekela amantombazane/amadodakazi

U-Muhammad(ukuthula makube kuyena) wagcizelela izikhathi eziningana ukuphathwa kahle kwabesifazane futhi wabachaza njengabathambile futhi "abantekenteke njengengilazi". Watshela abangane bakhe ukuthi noma ubani okhulisa amadodakazi akhe ngendlela efanele futhi alalele uNkulunkulu ngokuwanakekela nokuwaqondisa okholweni, uyozuza iPharadesi. (1)

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) ukhuthaze inhlonipho egcwele komama

Indoda ethile yabuza uMuhammad(ukuthula makube kuyena) : "Ubani obengakufanelekela ukwesekwa kwami okuseduze nobungane bami?" UMuhammad(ukuthula makube kuyena) waphendula wathi, “Umama wakho.” Khona-ke le ndoda yabuza uMuhammad(ukuthula makube kuyena) ukuthi ubani owayezoba ngemva kwakhe. U-Muhammad(ukuthula makube kuyena) waphendula: "Umama wakho". Indoda yaphinda yabuza umbuzo ofanayo futhi u-Muhammad(ukuthula makube kuyena) waphendula okwesithathu ": Umama wakho." Khona-ke ngenxa yelukuluku le ndoda yabuza umbuzo ofanayo okwesine( yaqaphela ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) wayefuna ukugcizelela ukuphathwa okungcono kakhulu komama). Khona-ke Muhammad(ukuthula makube kuyena) wathi kuye: "Uyihlo." (okungukuthi, ubaba wakho ufanelwe ukusekelwa kwakho okuseduze kanye nokuba naye ngemva kukamama wakho) (2)

(Sahih Al- Bukhari 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)

Izazi zaphawula ngale ndaba engenhla ukuthi omama abanakubalekela ukuhlupheka okuthathu okuyinhloko :

  1. Ukukhulelwa
  2. ukusikwa noku beletha
  3. Ukuncelisa ibele kanye nokulunyulwa.

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wakhuthaza ukuphathwa kahle kwamakhosikazi

Uthe uma owesilisa engayithandi into yowesifazane uzojabula ngenye. Futhi wathi: Amakholwa abonisa ukholo oluphelele kakhulu yilabo abanesimilo esihle kakhulu; futhi abangcono kakhulu kwabakholwayo yilabo abangcono kakhulu kubafazi babo (Tirmithi, 6/188, 3895).

Lokhu kukhuthaza uthando, ukuzwana nokuqondana.

Leli igama elithi "Muhammad" ngesi-Arabhu elenziwe ngesitayela esakhayo esifana nembali. Ngokuzithoba komculi uFarid Al-Ali.

Isehlukaniso ku-Islam

Isehlukaniso sivunyelwe e-Islam kodwa kufanele kube inketho yokugcina ngemuva kwemizamo yokwethembeka yokusindisa umshado. Uma isehlukaniso siba yinto engenakugwenywa, ukwehlukana kufanele kube nokuthula futhi kube nomusa. (3)

Uma abesifazane behlukanisile futhi sebefinyelele isikhathi sabo esimisiwe (isikhathi sokulinda esibekelwe ukubuyekeza isinqumo sesehlukaniso) khona-ke ungabagcina ekuhlonipheni konke noma ubakhulule ngayo yonke inhlonipho (ngendlela efanele). Ungababambeli ngenhloso yokubalimaza futhi wenze ulaka: noma ubani owenza lokhu uyona ngokwakhe.

Quran, 2:231

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wayemthanda umkakhe

Eminyakeni embalwa ngemuva kokushona kukankosikazi wakhe wokuqala uKhadijah, uMuhammad(ukuthula makube kuyena) washada no-Aisha, indodakazi yomngani wakhe omkhulu u-Abu-Bakr. Ngaphandle kokuthembeka kumkakhe ongasekho, wayemthanda u-Aisha futhi eqotho kuye. Wabuzwa kanye ngu-Amr bin Al-Aas (a companion):

Ubani umuntu omthanda kakhulu?” Muhammad(ukuthula makube kuyena) waphendula ngaphandle kokungabaza: Aisha. 

(Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Qinisekisa uthando lwakho kumkakho

U-Aisha ulandise ukuthi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) uchaze uthando lwakhe kuye njengefindo eliboshwe ngokuqinile entanjeni. U-Aisha wayevame ukubuza uMuhammad(ukuthula makube kuyena) ngezikhathi ezithile "linjani ifindo" futhi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) wayejwayele ukuqinisekisa uthando lwakhe kuye. Uthe: "Ifindo lisaboshiwe njengoba beliqinile."

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wabonisa ukwethembeka okuyisibonelo kumkakhe ongasekho uKhadijah

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wayevame ukucela u-Aisha ukuthi athumele ukudla kubangani bomkakhe ongasekho uKhadijah njalo lapho u-Aisha epheka imvu noma imvukazi. 

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) watshela u-Aisha ukuthi akekho owayengcono kunoKhadijah ngesikhathi sakhe, wamkholwa ngenkathi eqala ukuthola isambulo sikaNkulunkulu ngenkathi abantu abaningi bengamkholwa (abanye omalume bakhe nezihlobo zakhe babengamkholwa). Wamduduza ngemali yakhe futhi wameseka ngaphandle kokungabaza. 

Ngaphandle kokuthi abanye abantu bangakubuka ukuphawula kukaMuhammad(ukuthula makube kuyena) ngomkakhe ongasekho uKhadijah njengoba bekuvusa umona kunkosikazi wakhe wamanje u-Aisha, wayeyindoda enobulungiswa futhi ethembekile kubafazi bakhe. 

Muhammad(ukuthula makube kuyena) nesithembu

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) akasethulanga isithembu

Eqinisweni isithembu sasikhona ngaphambi kwe-Islam ngaphandle komkhawulo ngenani. Kwakuvamile ukuba indoda ibe nabesifazane abangaphezu koyedwa noma njengezancinza noma izigqila. (4)

Kuyaziwa ukuthi uMprofethi u-Abrahama wayeshade noSara, unina ka-Isaka noHagari, unina ka-Ishmayeli. Futhi, kulandisa ukuthi uJakobe wayenabesifazane abane, abafazi ababili nezancinza ezimbili. (5)

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) waphila ingxenye enkulu yokuphila kwakhe eshade nowesifazane oyedwa

Wayeshade noKhadijah cishe iminyaka engama-25 futhi wayengubaba wamantombazane amane nabafana ababili. Womabili amadodana akhe ashonela ebuntwaneni. 

Ngemuva kokushona kukaKhadijah washada nomfelokazi omdala ompofu owayebizwa ngo “Sawdah”. Umyeni wakhe udlulile emhlabeni sebebuyile besuka e-Abyssinia(Ethoipia), izwe lapho uMuhammad(ukuthula makube kuyena) athumele khona abanye babangane bakhe ukuba bayobaleka. 

Ukushada kwakhe noSawdah kwakuyindlela yokumsekela. UMuhammad wayeneminyaka ecishe ibe ngama-50 ubudala ngenkathi eshada noSawdah, owayemdala kunaye. 

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) washada nendodakazi yomngane wakhe omkhulu u-Abu-Bakr

Eminyakeni embalwa kamuva, uMuhammad(ukuthula makube kuyena) washada no-Aisha, indodakazi yomngani wakhe omkhulu futhi ongumngane osekela kakhulu u-Abu-Bakr. Umshado wawuyihlonipho ku-Abu-Bakr no-Aisha. 

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) washada nendodakazi yomngane wakhe wesibili oseduze u-Omar

Eminyakeni emibili kamuva, uHafsa, indodakazi yomngane wakhe wesibili osondelene kakhulu no-Omar, washonelwa ngumyeni empini yase-Uhud futhi waba ngumfelokazi. U-Omar uncamele ukuthi indodakazi yakhe ishade nomunye wabangani bakhe abathembekile kodwa akekho owamcela. UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wabe esethatha isinyathelo wabe esesikisela kuye. Umshado wawuyinhlonipho nokweseka u-Omar nendodakazi yakhe uHafsa. 

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) washada nomfelokazi ongumSulumane owayeyindodakazi yesitha sakhe

URamlah wayaziwa ngegama lesidlaliso "Um Habibah". Wayeyindodakazi yendoda ephezulu eMakkah (Abu-Sufyan). Yize u-Abu-Sufyan engamkholwanga uMuhammad(ukuthula makube kuyena) futhi walwa naye iminyaka engama-20, indodakazi yakhe yamukela ubuSulumane. 

Wayengomunye wamaSulumane okuqala afudukela e-Abyssinia nomyeni wakhe futhi ahlala khona cishe iminyaka eyi-15. 

Umyeni wakhe waguqukela ebuKristwini futhi washonela khona. Wasala yedwa e-Abyssinia, ngakho uMuhammad(ukuthula makube kuyena) wacela umshado ku-Um Habibah futhi wavuma futhi washada naye. Ngokumangalisayo, ngemva konyaka, uyise wamukela inkolo YamaSulumane.

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) washada noSafiyya, owesifazane wesizwe samaJuda

UBani Al-Nadhir wayengomunye wezizwe zamaJuda ezakhaphela uMuhammad(ukuthula makube kuyena) futhi zasebenza ngokumelene naye. Ngemuva kokuthi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) ebavimbezele edolobheni labo iKhaybar, bazinikela. 

USafiyya, indodakazi yomholi wabo wayephakathi kwalabo ababanjwa. UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wamkhulula futhi waphakamisa umshado kuye. USafiyya wamukela base beshadile. 

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) ukhombise kubo bonke abantu ukuthi wayengenalutho ngokumelene nomphakathi wamaJuda kepha abahlukumezi kwakumele bamiswe kungakhathalekile ukuthi bangaluphi uhlanga noma ukholo. 

Ezikhathini ezimbalwa nangemva kokushona kuka-Muhammad(ukuthula makube kuyena), uSafiyya wamchaza njengomyeni onothando nongenzeleli. (Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad Ahmad, 5/2609, 12587)

UMariya umCopt

Ngawo lowo nyaka, uMuhammad(ukuthula makube kuyena) wathumela isithunywa kumbusi waseGibhithe owayengumKristu, embiza ukuba amukele umyalezo wobuSulumane. 

Umbusi waseGibhithe waphendula ngokuxolisa ngesizotha futhi wathumela uMuhammad(ukuthula makube kuyena) izipho kanye nodokotela nenceku noma isancinza esibizwa ngokuthi uMariya (uMariya). UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wazamukela izipho zombusi waseGibhithe. Washada noMariya futhi kamuva wazala ingane yomfana okuthiwa u-Ibrahim. U-Ibrahim washona esengumfanyana futhi u-Muhammad(ukuthula makube kuyena) wayedabuke kakhulu ngokulahlekelwa nguye. (6)

UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wadlulisela umyalo kaNkulunkulu wokulawula isithembu

AmaSulumane awazange asenqabele isithembu kepha asinqumela futhi asilawula. Kwi-Islam, akuphoqelekile ukushada nonkosikazi abangaphezu koyedwa kepha kuvumelekile ngezizathu zangempela. 

Indoda ingashada nonkosikazi wesibili uma ingakhombisa inhlonipho ephelele, ubulungiswa nokungakhethi kumakhosikazi ayo. Ivesi 3, Isahluko 4 kwiQuran likhombisa ngokusobala ukuthi indoda ayikwazi ukushada nabesifazane abangaphezu koyedwa uma ingakwazi ukubaphatha ngendlela efanele nangokungakhethi. 

Futhi, leli vesi libeka umkhawulo wamakhosikazi amane kuphela kubayeni abangachemile futhi abangenzeleli. 

Ngaphambi kwalesi sambulo, amadoda ayejwayele ukuba namakhosikazi amaningi angenamkhawulo noma imibandela.

Imikhawulo kuMprofethi uMuhammad

Umprofethi Muhammad(ukuthula makube kuyena) wayeshade namakhosikazi angaphezu kwamane ngaphambi kwalesi sambulo. Ukuba ngabafazi ‘beSithunywa sikaNkulunkulu’ kwakuyilungelo elikhulu kubo ngaphandle kokubhekwa kwabo njengonina bamakholwa. UNkulunkulu wembula ku-Qur'an ukuthi abafazi bakaMuhammad(ukuthula makube kuyena) babesemthethweni kuye. Kodwa-ke, abekho abesifazane ababengashada noMprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) ngisho noma ehlukanisa nanoma yimuphi wamakhosikazi akhe. (7)

imingcele kubafazi bomprofethi Muhammad(ukuthula makube kuyena)

AmaSulumane ayengavunyelwe ukushada namakhosikazi kaMprofethi Muhammad(ukuthula makube kuyena) ngemuva kokudlula kwakhe emhlabeni ngoba ayefana nomama bawo. 

Ku-Quran, uNkulunkulu uchaze amakhosikazi oMprofethi njengabangafani nabanye besifazane (kufanele abonwe ngamanye amaSulumane njengesibonelo nanjengomama bamakholwa). 

Uma omunye wabafazi boMprofethi enza isenzo esibonakalayo esinesono, isijeziso singaphindeka kabili kuye. Kepha uma omunye wabafazi boMprofethi elalela ngokuzinikela uNkulunkulu nesiGijimi saKhe futhi wenza imisebenzi yokulunga, uzothola imivuzo ephindwe kabili.

Abafazi bakaMuhammad babenenkululeko yokuzikhethela: uNkulunkulu wacela uMuhammad (njengoba kukhonjisiwe kwiQuran, isahluko 33 amavesi 28,29) ukuthi anikeze omkakhe izindlela ezimbili, noma badedelwe (okusho ukuthi bahlukanisile) uma kukhona ofisa impilo yomhlaba nokuhlobisa kwayo noma bahlale beshadile noMprofethi uMuhammad futhi banikele ngezimpilo zabo ngokuphelele ngenhloso yamaSulumane.

Bonke bakhetha ukhetho lwesibili futhi bonke bahlala beshade noMprofethi Muhammad(ukuthula makube kuyena). Ngemuva kokushona kukaMuhammad(ukuthula makube kuyena), akekho noyedwa kubo owashada futhi.

Amanothi Okugcina

  1. Ngokokunye ukulandisa umprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuyena) wabonisa ukuthi noma ubani onendodakazi eyodwa noma ezimbili noma ezintathu futhi wayebanakekela ngokufanelekile (baze bazimele) wayeyongena ePharadesi likaNkulunkulu.
  2. I-Quran yagcizelela emavesini amaningi ukuthi umuntu kufanele abe muhle kubo bobabili abazali (isib. Isahluko 17, Ivesi 23).
  3. Bheka futhi i-Quran (Isahluko 2, V 229 -232)
  4. Ngokuphathelene nesithembu kwezinye izinkolo, ngaphambili, yayingekho imingcele ngisho nasenkolweni yobuHindu. Kwaba ngo-1955 kuphela, lapho kushaywa uMthetho Womshado wamaHindu lapho kwaba khona umthetho ngomHindu ukuba abe nabafazi abangaphezu koyedwa. Njengamanje, kuwumthetho wamaNdiya ovimbela indoda engumHindu ekubeni nabafazi abangaphezu koyedwa hhayi imibhalo yamaHindu. Isithembu sisavunyelwe kumaHindu aseGoa ngaphansi kwezimo ezithile.
  5. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe emithonjeni yobuKristu ngomkhaya kaJakobe, bheka uGenesise 32:22-24 .
  6. UMuhammad(ukuthula makube kuyena) wayephatheke kabi kakhulu ngokulahlekelwa indodana yakhe u-Ibrahim. Kubikwa ukuthi wakhala phambi kwalaba ayehamba nabo. Umprofethi Muhammad(ukuthula makube kuyena) watshela abangane bakhe ukuthi ikholwa kufanele lamukele isiphetho sikaNkulunkulu.
  7. Sicela ubheke iQuran, Amavesi 50, 51, 52, Isahluko 33, maqondana namakhosikazi omprofethi uMuhammad(ukuthula makube kuyena).