Malunga

Uxolo malube phezu kwenu (As-Salaamu Alaykum)

Iphuhliswe yi-Muslim Central.

Umxholo unikiwe, imbeko yeZiko le-Osoul/ I-Australian Science and Research Academy.

Iqweqwe lencwadi

Injongo yale webhusayithi kukubonelela abatyeleli ngebhayiloji emfutshane yoMprofeti uMuhammad (PBUH) ngeelwimi zalapha eMzantsi Afrika.

Ukuba ungathanda ukufunda ngakumbi ngoMuhammad kunye/okanye neSilamsi, nceda ufumane iMosque okanye iZiko lamaSilamsi elikufutshane nawe ukuze likuncede. Umzekelo, i-mosque kaGoogle ekufutshane nam.

Abaguquleli:

  • Zulu – uAnon
  • IsiXhosa – Muhammed Lwande Makwetu
  • IsiBhulu – Sharifa Daniels

Intshayelelo

AmaSilamsi akholelwa kuThixo omnye (uthixo omnye) Owadala indalo iphela nazo zonke izidalwa. Igama lakhe ngu "Allah".

Yonke indumiso mayibe kuAllh iNkosi yendalo iphela kunye nezidalwa zonke. Wadala umntu ngowona mgangatho ubalaseleyo waza wamenza wakwazi ukuva, ukubona nokucinga. Wamenza indlalifa emhlabeni waza wamphathisa ukuba awakhe umhlaba, angenzi nkathazo kuwo. Ngokuvisisana noko, umntu ufanele anqule uThixo aze amisele unqulo Lwakhe (uMthetho) emhlabeni. Imithetho yoMdali wethu icacile.

Bayalela abantu ukuba benze izinto ezilungileyo baze bazikhwebule kuzo zonke iintlobo zezenzo ezimbi namasikizi. UMdali wethu wenza ukuba ubomi bethu emhlabeni bube bufutshane yaye bokwexeshana. Ubomi emhlabeni buyibhulorho kubomi obungunaphakade kuBomi basemva kokuPhila.

Lowo nguMhla woMgwebo. Nabani na owenza okulungileyo uya kukubona yaye uya kuvuzwa ngako. Kwaye nabani na owenza okubi uya kubona yaye uya kohlwaywa ngenxa yoko.

Ukutyhubela imbali, uThixo wathumela abathunywa abaninzi ebantwini ukuze babakhokelele kuMdali wabo baze babacacisele inyaniso ngendalo yabo nenjongo yobomi. UNuh (uNowa), u-Ibrahim (uAbraham), uMusa (uMoses), u-Isa (uYesu) noMuhammad babengabaprofeti nabaThunywa baka-Tixo, uxolo lube phezu kwabo.
bonke.

Nangona kunjalo, uMprofeti uMuhammad uxolo lube phezu kwakhe wahlulwa ngezinye iimpawu ezibalulekileyo. UThixo wamnyula ukuba adlulisele uMyalezo wobuthixo wokugqibela eluntwini. Igcinwe kwiQuran, incwadi yokugqibela yobuthixo eluntwini. Kwakhona, ubomi boMprofeti uMuhammad babungumboniso obonakalayo nokusetyenziswa kweMithetho kaThixo. Iimfundiso zakhe zangqina ukuba ukunyaniseka nokunyaniseka kwiMithetho yoMdali kuzisa inceba, intlalo-ntle noxolo kuluntu luphela. Umprofeti uMuhammad wabeka isiseko sokuziphatha sempucuko eyaba yinguqu ekuphuhlisweni koluntu.

Nangona kunjalo, kule mihla, ihlabathi lidlula kwinqanaba elinzima elithwaxwa ziingxaki zentlalo, ezoqoqosho nezopolitiko kwakunye neentlekele ezinkulu. Bonke abantu emhlabeni bajonge ukuphuma ngokukhuselekileyo kweli nqanaba.

Ukwazisa ngebhayiloji emfutshane ngoMprofeti uMuhammad kunye neemfundiso zakhe ezikhanyisele iintliziyo zezigidi zabantu emhlabeni. Xa amaqabane nabalandeli bakhe bekholelwa ngokunyanisekileyo kuMyalezo kaThixo wokugqibela kwaye besebenzisa imfundiso yoMthunywa waKhe uMuhammad (uxolo lube phezu kwakhe), babekwazi ukusasaza ubulungisa, inceba nesisa naphi na apho babefikelela khona.

Iingxaki ezikhoyo kwihlabathi ziyanda ubundlobongela kunye nobunqolobi, kwaye iindaba ezimbi zenza ubudlelwane obungalunganga phakathi kobundlobongela kunye neemfundiso zoMprofeti uMuhammad.

Le ncwadi yenzelwe isimbo sesikhokelo sepokotho ukunika ulwazi olukhawulezayo, olulula noluyinyani malunga noMprofeti uMuhammad, ubomi bakhe kunye neemfundiso zakhe ezisasaza uxolo nenzolo eArabiya nakuyo yonke imimandla eyamkela ubuSilamsi njengenkolo kunye noMyalezo ovela kwiNkosi yabantu. bonke abantu.
Ukongeza, iimfundiso zoMprofeti uMuhammad zibeka inkqubo yokuziphatha kunye nekhowudi yokuziphatha kuluntu lwamaSilamsi. Iimfundiso zakhe zaseka iziseko zokuziphatha zempucuko yamaSilamsi.

UThixo uthi kwiQur’an: “Kwaye asikuthumelanga kodwa njengenceba ehlabathini” Quran 21:107. Sicela iNkosi yethu, umdali wendalo iphela nazo zonke izidalwa ukuba zisikhokelele kwindlela eyiyo nethe tye.

I-Disclaimer & Amanqaku aBalulekileyo

Xa amaSilamsi ekhankanya igama likaMuhammad, yimfuneko yonqulo ukubonakalisa intlonipho ngokuthi “uxolo malube phezu kwakhe” elidla ngokufinyezwa ngokuthi (PBUH). NgesiArabhu, kubhalwe ngolu hlobo (ﷺ).

Nangona kunjalo, kuba esi sisikhokelo esisishwankathelo sepokotho apho igama likaMprofethi uMuhammad lihlala likhankanywa, liyatsitywa kwezinye iindawo ukuze kugcinwe indawo kwaye kungaphazamisi abafundi abangengawo amaSilamsi. Akukho ntlonipho ijongwayo.

AmaSilamsi akholelwa kuThixo omnye (uthixo omnye) Owadala indalo iphela nazo zonke izidalwa. Igama lakhe ngu "Allah". Nanini na xa igama elithi Thixo okanye iNkosi likhankanyiwe kwesi sikhokelo sepokotho, lithetha u-Allah, oDukisiweyo noPhakamileyo.

Amagama esiArabhu asele eqatshelwe ukusetyenziswa kwesiNgesi aya kulandela upelo lukaWebster, umzekelo, izixeko zaseMakkah neMedina. Noko ke, xa kuluncedo, kusenokuguqulelwa ngokuthe ngqo igama lesiArabhu santlandlolo. IMakkah idla ngokubhalwa ngokuthi “Makkah” kwiincwadi ezininzi zamaSilamsi. Ngokufanayo, iMedina ibhalwe "Madinah" okanye "Al Madinah Al Munawwarah" oku kuthetha "IsiXeko esiKhanyisiweyo".

IMakkah idla ngokubhalwa ngokuthi “Makkah” kwiincwadi ezininzi zamaSilamsi. Ngokufanayo, iMedina ibhalwe "Madinah" okanye "Al Madinah Al Munawwarah" oku kuthetha "IsiXeko esiKhanyisiweyo". Ulwazi olunikwe kwesi sikhokelo sepokotho lufunyenwe kwimithombo yokwenyani ngokolwazi olungcono lombhali.

Kule ncwadi kuya kusetyenziswa “iMakkah” nethi “Madinah”. Ulwazi olunikwe kwesi sikhokelo epokothweni sifunyenwe
imithombo eyiyo ngokolwazi olungcono lombhali.