8: Imvelo

Ukhuseleko lokusiNgqongileyo

Iimfundiso zikaMuhammad zokulondoloza okusingqongileyo

Wadibanisa ukulondolozwa kwendalo esingqongileyo kunye nenkolelo kaThixo omnye, odale zonke izinto. Ke ngoko, ukukholelwa kuThixo akunakubangela ububi kwindalo esingqongileyo kuba yinxalenye yoBukumkani bukaThixo. Ukonakalisa okusingqongileyo kunye nokumosha okanye ukungcolisa izibonelelo zayo (amanzi, izityalo, izilwanyana, umhlaba, umoya, indalo yaselwandle, njl.) Ayamkelekanga kumbono wamaMuslim.

"Naliphi na iMuslim elityala imbewu ekhula kwinqanaba, abantu okanye izilwanyana okanye iintaka zinokuzuza okanye zidle kuyo, ngoko esi senzo sithathwa njengeSadaqa" (umnikelo ovuzwa nguThixo).

Umprofeti uMuhammad - Bukhaari, 2320) kunye (neMuslim, 1188)

Imithombo yendalo ikwilingano eligqibeleleyo

UMuhammad wafundisa abalandeli bakhe ukuba bonke oovimba bendalo badalwa nguThixo kwaye babekwa Nguye ngokulingana okugqibeleleyo.

“Inene zonke izinto eSizidalileyo zinomlinganiselo nomlinganiselo.”

“… kwaye yonke into enaye ikwimilinganiselo eyiyo (ilinganisiwe).”

"... umsebenzi (indalo kunye nobugcisa buka-Allah) Owafezekise zonke izinto (wabeka zonke izinto ngolungelelwano olugqibeleleyo). 

Quran, 54:49; 13:8; 27:88

Abantu banamalungelo alinganayo kubutyebi bendalo

Imithombo yendalo sisipho sikaThixo kuluntu lonke. Akufanele zichithwe okanye zilawulwe. U-Muhammad wathi abantu banezabelo ezilinganayo emanzini, ingca (ikhava eluhlaza) kunye nomlilo (amandla) (ngaphandle kwaleyo ibisemthethweni). 

“Makabongwe uAllh, oyena ubalaseleyo kubadali”

Quran, 23:14

Yongeza ixabiso

  • Musa ukungcolisa okusingqongileyo
  • Musa ukonakalisa okusingqongileyo
  • Sukuchitha okanye usebenzise oovimba bendalo
  • Sebenzisa izibonelelo zendalo ngokufanelekileyo, cinga ngokurisayikilisha

"Akukho bungozi" ngumgaqo jikelele

UMuhammad wabeka umthetho jikelele wokukhusela indalo, ukugcina okusingqongileyo kunye nokukhusela abantu xa esithi kumaqabane akhe:

Akuyi kwenzakaliswa okanye wenzakaliswe. ”

“Ukholo (kuThixo) lunokudityaniswa lube ngamacandelo angaphezu kwama-70 aqosheliswe ngokungqina ubunye bukaThixo. Inxalenye yokugqibela kukususa umonakalo endleleni yabantu. ” 

Umprofeti uMuhammad (Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)
Eli ligama elithi “Muhammad” elibhalwe ngendlela eyakhayo yecalligraphy yesiArabhu. Ikhangeleka njengamagqabi aluhlaza emthini.

UMuhammad ugxininise ulwabiwo lwamanzi kwaye wakugxeka ukumosha nokuchitha ngaphezulu

U-Muhammad watsho ngokucacileyo kwiqabane lakhe (elalihlambulula) ukuba lingachithi amanzi nokuba likufutshane nomlambo obalekayo. Ngesinye isihlandlo uMuhammad uxelele amaqabane akhe ukuba angangcolisi manzi amileyo okanye achame kuwo. UThixo wathi kwiQuran:

"... Senziwe ngamanzi, Senza yonke into ephilayo." "Ngokuqinisekileyo inkcitho (abantu abachitha inkcitho) ngabazalwana beedemon kwaye uSathana ebesoloko engenambulelo kwiNkosi yakhe."

“…Yidlani, nisele, ningagqithisi; Ngokuqinisekileyo akabathandi abalahlekayo (abo bamoshayo nabagqithisayo).” 

Quran, 21:30; 17:27; 7:31

Yongeza ixabiso kwimo engqongileyo

UMuhammad ukhuthaze abantu ukuba baqhubeke nokongeza ixabiso kwindalo esingqongileyo nokuba indalo iphela iyadilika kwaye ubomi buphela kulo mhlaba. Uthe:

"Ukuba iLixa lifikile (oko kukuthi isiphelo sobomi emhlabeni) kwaye umntu unembewu esandleni sakhe waza wakwazi ukuyityala, makenze." 

(Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)

Abakholelwa kuThixo bayacelwa ukuba bongeze ixabiso kwindalo esingqongileyo kwaye bayikhusele. UThixo akabathandi abo babangela ububi (emhlabeni) kwaye batshabalalise izityalo neenkomo. 

“Kwaye funani indawo yokuhlala koBomvu kwaye ningasilibali isahlulo senu solonwabo olusemthethweni emhlabeni kwaye nenze okulungileyo njengoko uAllh Ekwenzele okulungileyo kwaye ningafuni bubi emhlabeni, Inene uAllh Akabathandi abo benza ububi.” 

Quran, 28:77

Intlalontle Yezilwanyana

UMuhammad wacela ukuba izilwanyana ziphathwe ngendlela efanelekileyo

UMprofeti wayechasene nokugcina okanye ukuvalela okanye ukuthintela izilwanyana ngaphandle kwesizathu. Kwakhona, wayengakuthandi ukungxama izilwanyana okanye ukuzibetha. Usebenzise iindlela ezahlukeneyo zokufundisa ukugxininisa umnxeba wokomoya wokuphatha izilwanyana ngononophelo nangesidima.

Izilwanyana nazo zonke izidalwa ziyinxalenye yebutho labantu elikhulu emhlabeni

“Akukho sidalwa siphilayo nesinambuzelayo emhlabeni, akukho sidalwa siphaphazelayo ngamaphiko aso, kodwa ziintlanga ezinjengani. Akukho nto siyityesheleyo eNcwadini, kwaye baya kuhlanganiselwa eNkosini yabo ekugqibeleni.” 

Quran, 6:38

IHalal ithetha ngaphezu kokutya okusemthethweni

I-Halal idla ngokusetyenziswa ukuchaza ukutya okuvumelekileyo, kodwa igama libanzi kakhulu. I-Halal ithetha "ukutya okuvumelekileyo" okanye izenzo, kwaye ichasene ne-haram, izenzo ezingekho mthethweni. UMuhammad wafundisa ukuba amaSilamsi akanalungelo lokubulala nasiphi na isilwanyana ngaphandle kokuba evunyelwe nguThixo. Kungemvume ka-Thixo kuphela (ezizezakhe zonke izidalwa) ezinokuthi iindidi ezithile zezilwanyana zixhelwe ukuze zityiwe ngabantu. Kuphela zizilwanyana ezitya utyani ezinokuxhelwa ukuze zityiwe (umz. iinkomo, iigusha, inkukhu kunye neentaka ezingatyi nyama).

Nceda uqaphele ukuba iihagu zizilwanyana ezitya izityalo kunye nezilwanyana. Ukutya inyama yehagu okanye inyama yehagu akuvumelekanga kubuSilamsi nobuYuda.

UMuhammad wafundisa abalandeli bakhe ukuba ukubulawa ngokusemthethweni kwezilwanyana kufanele kwenziwe ngeyona ndlela incinci ibuhlungu

Umzekelo, isilwanyana asinakubulawa ngebhle blade (kufuneka ibukhali). Isilwanyana akufuneki sibethwe ngelitye okanye sixhelwe ecaleni kwesinye isilwanyana sibukele inkqubo yokuxhelwa. UMuhammad wathi kumntu oxhela isilwanyana ecaleni komnye: 

“Ufuna ukusibulala esinye isilwanyana kabini?” 

(IAl-Hakim, 4/231, 7658)

Ngesinye isihlandlo, uMuhammad wayefuna ukudlulisa umyalezo emntwini malunga nokuphathwa kakuhle kwezilwanyana. Wamxelela ukuba inkamela yakhe ‘yakhalaza’ kuye ngenxa yokuba yayithwele izinto ezingaphaya kwamandla ayo. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

Ngesinye isihlandlo, uMuhammad wathi kumaqabane akhe:

Nabani na othimba iintsana zale ntaka ufanele azibuyisele kunina (owayebaleka njengentshontsho elingenantloko).”

(Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

Uya kuvuzwa ngokuba nenceba kwizilwanyana

Isenzo sobubele, kwanezilwanyana, sifanele sivuzwe nguThixo. UMuhammad wakha wabaxelela amaqabane akhe ibali lendoda enxaniweyo eyafumana iqula lamanzi yaza yehla yaya kusela. Wathi akunyuka, wafumana inja enxaniweyo ikhefuzela lunxano, ngoko le ndoda yehla equleni kwakhona ukuze izalise isihlangu sayo ngamanzi yaza yasinyusa enjeni. UThixo wayenombulelo ngemfesane yale ndoda waza wazixolela izono zayo zangaphambili. (Sahih Al-Bukhari 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

Ngesinye isihlandlo uMuhammad waxelela amaqabane akhe ukuba uThixo wamohlwaya umntu obhinqileyo kuba wayevalela ikati de yafa. Khange ayondle ikati okanye ayivumele ihambe. (Sahih Al-Bukhari, 3071)