2: Isidima Sakhe

Umfanekiso weempawu zikaMuhammad:
Umlinganiswa obhaliweyo kunye neempawu njengoko zibonwa ngamaqabane akhe. Iveliswe yi-Calligrapher yaseSpain uNuria García Masip

Isimilo sikaMuhammad

AmaMuslim awanayo imizobo okanye imifanekiso yoMprofeti uMuhammad okanye abaprofeti ababengaphambi kwakhe. Nangona kunjalo ke, nangokwahlukileyo kubanye abaprofeti abaye bazisa izithethe ezinkulu zenkolo ngaphambi kwexesha lakhe, uMprofeti uMuhammad ungoyena Mntu owaziwayo wembali njengoko amaqabane akhe kunye namalungu osapho lwakhe amchaza kakuhle kwaye abhala amabali amaninzi ngobomi bakhe kwizizukulwana.

Wayekhangeleka njani?

UMuhammad wayengumArabhu womnombo ophakamileyo onebala elimhlophe kunye nombalana we-rose. Waye mde kancinci kunesiqhelo kwaye ekhiwe kakuhle ngamagxa abanzi. Isisu sakhe sasingaveli ngapha kwesifuba sakhe. Waye hamba ngokukhawuleza nangokuqiniseka.

Amaqabane kaMuhammad amchaza njengomntu omhle onebunzi elibalaseleyo, impumlo enencam eliphezulu, iinkophe ezinde, amehlo amakhulu amnyama enamazinyo abekwe kakuhle kunye noncumo olumnandi. Wayeneenwele eziphothene kancinci kunye neendevu ezishinyeneyo. Iinwele zakhe zazimnyama kodwa zineenwele ezimbalwa ezimhlophe.

Amaqabane akhe abonisa ukuba wayenobuso obunobuhlobo obuqaqambe njengenyanga epheleleyo. Wayengahlekeli phezulu; ukuhleka kwakhe ubukhulu becala yayiluncumo olubonisa amazinyo akhe amhlophe. Ukuchwayita kwakhe kunye nobuntu bakhe obubanzi babuvakala kumntu wonke.

Ubume bakhe

UMuhammad waye ngumntu onovuyo rhoqo, ekhululekile ngokwendalo, kwaye enembeko epholileyo. Waye ngasoze azithobele kwintetho ekhubekisayo okanye emdaka. Wayengazikhangeli iimpazamo zabanye abantu okanye ukubacoma ngokubaxekileyo.

Indlela awayethetha ngayo

UMuhammad wayengathethi ngaphandle kwasidingo kodwa into awayeyithetha yayinqala emxholweni ngaphandle kokufakelela. Izinto awayezithetha zazichanekile kwaye zicacile zinentsingiselo epheleleyo ngamagama ambalwa. Wayethetha ngokugqwesa, ngaphandle kokubaxa okanye ubufutshane obungaqhelekanga.

Xa egxininisa into, wayedla ngokuyiphinda kathathu egxininisa ngomzimba. Waye ngathethi nto anganathemba lamvuzo kuThixo ngayo. Wathi kumaqabane akhe:

“Ndisisiqinisekiso sendlu emaphandleni eParadesi kwabo bashiya inxabano nangona bekwicala lenyani kwaye ndingumqinisekisi wendlu esiphakathini seParadesi kwabo bayeka ukuxoka nangona bedlala kwaye ndisisiqinisekiso seyona ndawo iphezulu eParadesi kwabo baziphatha ngesimilo esihle. ”

IHadith-Sahih Abu Dawood 4974/4800

Isimo sakhe

U-Muhammad wayeyigcina imizwa yakhe phantsi kolawulo olomeleleyo. Xa ecaphukile, wayejika ajonge kude okanye athule. Xa umntu enze isenzo esaphula umthetho kaThixo, wayebonakalisa umsindo onzulu nokuchasa okomeleleyo. Akukho mntu owaye nokumelana nomsindo wakhe kwimicimbi yenyaniso yeNkosi echaswayo. Wayephakama ngokuqiniseka ekhuseleleni inyani njengoko ibonakalisiwe kwiQuran. U-Muhammad waye ngaphathwa ngumsindo ngenxa yesiqu sakhe.

Ubudlelwane bakhe nabantu

UMuhammad wayesoloko engowokuqala ukubulisa abanye kwaye wayengasiyekeleli isandla sakhe ekubuliseni de lomntu ayekelele esakhe.

Nabani na owayembona ngokungalindelanga waye mangaliswa nguye kwaye emhlonipha. Kanti nabani na owayencokola naye okanye eqhelana naye, wayemthanda. Wayenobuntu ngokwendalo. Wayengekho krwada engasoze adelele mntu.

Xa waye jonga abantu, wayebajonga ngenqalelo epheleleyo. Ukuba ngaba umntu uyambiza wayengajiki ubuso bakhe qha, kodwa wayejika ngawo wonke umzimba wakhe.

Xa ehambele abantu abathile, wayedla ngokuhlala kweyona ndawo ikufutshane ifumanekayo. Wayengathandi ukugcinela abantu iindawo kananjalo wayalela abalandeli bakhe ukuba benze njalo. Kwakhona, wayedla ngokunika ukumamela okupheleleyo kwabo bahleli kufutshane naye ngendlela yokuba kungabikho nabani na ocinga ukuba abanye babonwa ncono kunaye. Waye nobulungisa kubalandeli bakhe nakubo bonke abantu. Babesahlulwa nje kuphela, sisidima nangokuzinikela kuThixo.

Indlela yakhe yokuphila

Yonke into wayeyenza ngomlinganiselo, ngaphandle kokubaxa okanye ukuthelekisa. Wayengakugxeki ukutya okanye isiselo ezilungiselelwe yena kwaye engazincomi ngokubaxekileyo

Xa esekhaya, wayelohlula ixesha lakhe libe ngamacandelo amathathu: Elinye libe lelikaThixo, elinye libe lelosapho, elinye libe lelakhe. Wayehlala encedisa kwimisebenzi yasekhayeni ngamanye amaxesha wayethunga iimpahla zakhe, izihlangu zakhe kwaye etshayela naphantsi. Wayehlala enxiba kakuhle kwaye enuka kamnandi.

Emva kwemithandazo yasekuseni, wayethanda ukuhlala e-mosque afunde iQuran kunye nendumiso zika-Allah, kude kube kuphuma ilanga. Ezinzulwini zobusuku, wayedla ngokuvuka athandaze (iTahajjud) (imithandazo eyongezelelweyo kunye nemithandazo kuThixo yasebusuku).

Uvakalise ukuba akukho semthethweni kuye nakwintsapho yakhe nantoni na enikezelwa ngabantu ngendlela yamalizo (izakat enikezwa ngamaMuslim ilungiselelwa abo bangathathi ntweni). Wayeyigade kakhulu lonto, kangangokuba wayengasoze onyule naliphi na ilungu losapho lwakhe njengomqokeleli wamalizo eluntwini.

Indlu yakhe yayiyindlwana nje eneendonga zodongwe olungatshiswanga nophahla lwamagqabi esundu agqunywe ngofele lwenkamela. UMuhammad wathi:

“Ndinantoni na yokwenza mna nezinto zehlabathi? Unxibelelwano lwam nehlabathi lufana nolomhambi ophumla ithutyana phantsi komthunzi womthi aze aqhubeke nohambo lwakhe. ”

Incwadi yeHadith: (2/666- 2788, Musnad Ahmad, Ibaliswa nguAbdullah bin Abbas)

Ukusweleka kwakhe, akazange ashiye nantoni na enexabiso ngaphandle kwemeyile yakhe emhlophe kunye nesiqwenga somhlaba, awayezinikele ukulungiselela ukulunga kwabahlali bamaSilamsi.

Incwadi yeHadith: Sahih Bukhari