10: Iintetho Zakhe

Umprofeti uMuhammad wadibanisa iminwe yezandla zakhe zombini esithi:

"Amakholwa afana nesakhiwo, ayaxhasana."

Ibaliswa nguAl-Bukhari (481) kunye noMuslim (2585)

UMuhammad wazoba imigca emithathu entlabathini wathi: :

Lo ngumntu (onamathemba namacebo amaninzi kobu bomi basemhlabeni). Ngelixa ephila ukuze azuze okanye afezekise la mathemba, ukufa kuza kusondela kuye.”

Ibaliswa ngu-Al-Bukhari (6417) kunye noMuslim (1671)

Amazwi kunye neemfundiso zikaMuhammad zinempembelelo enkulu njengoko zigubungela iinkalo ezininzi zobomi: ubumoya, ukuziphatha, imibandela yentlalo, urhwebo, nokunye okuninzi. Amazwi akhe aphuma kwisiseko sobulumko nesityhilelo sobuthixo.

Amazwi, izenzo, kunye neempawu zikaMuhammad zaziwa njenge sunnah yaye ziqukwe kwingqokelela yentetha, okanye iihadith. I-sunnah imele umthombo wesibini womthetho we-Islam emva kwe-Quran.

” Umlingane wenu [uMuhammad] akaphambukanga endleleni yenyaniso yaye akakhohliswanga. Kananjalo akathethi ngakuthanda kwakhe.”

Quran, 53:2-3

Nalu ukhetho lwamazwi akhe ngokunxulumene nemicimbi eyahlukeneyo yobomi.

"Sebenzisa ezizinto zintlanu ngaphambi kokufika kwezinye ezintlanu: Ubutsha bakho ngaphambi kobudala (ukwaluphala), Ukuba sempilweni ngaphambi kokugula, Ubutyebi ngaphambi kobuhlwempu (ukudinga), Ixesha lokukhululeka ngaphambi kwexesha elixakekileyo, Ubomi ngaphambi kokufa.

Ichazwe ngu-Al-Hakim kwi-Al- Mustadriq enguNombolo 7846(4/341)

"Amakholwa agqibeleleyo ngango anesimilo esihle."

(Ibaliswa nguTirmithi)

“Iinceba ezimbini, abantu abaninzi bazijongela phantsi; impilo kunye nexesha lasimahla (lokuzonwabisa)."

(Bukhaari, 6049)

“Umona awuvumelekanga ngaphandle kwakwiimeko ezimbini (umnqweno wakho wokuba nento enye abanayo ngaphandle kokunqwenela okubi kubo). Owokuqala ngumntu athe uThixo wamnika ubutyebi aze abusebenzise ngobulungisa. Imeko yesibini yindoda uThixo ayinike ubulumko ize yenze ngokuvumelana nabo emva koko ifundise abanye .”

(Bukhari, 73/15)

“Yenzani izinto zibe lula ebantwini (ngokuphathelele imibandela yonqulo), yaye musani ukwenza kube nzima kubo; baxeleleni iindaba ezilungileyo, ningababalekisi.

(Bukhari, 69/11)

“Abo barhweba ngokunyanisekileyo kunye namashishini asekelwe kwimigaqo ecacileyo, uThixo uyabasikelela kunye neshishini labo (urhwebo). Ngokuchaseneyo , uThixo akabasikeleli abo baxokayo befihla inyani.”

(Bukhari, 2082/22)

“Awuyi kuba likholwa kuThixo ude uthandele abazalwana bakho oko uzithandela kona.”

(Bukhari, 13/7)

“Lonke i-Muslim kufuneka lihlawule iSadaqa (lichithe into kumnikelo); ukuba aliyifumananga into elinokuyinikela, malisebenze, libenengeniso, ukuze libe nako ukunikela; ukuba aliwufumananga umsebenzi, malincede abanye (esi sisenzo somnikelo); Ukuba alifumananga mntu udinga uncedo, malenze izinto ezilungileyo, lizisuse ekwenzeni okubi okanye okuncolileyo. Lo ngumnikelo kulo.”

(Bukhari, 1445/30)

“Xa umntu esifa, akafumani mvuzo ngaphandle kwezinto ezintathu; ukuba uthe wanikezela ngesisa abantu abanokuzuza ngokuqhubekayo, okanye ushiye ulwazi okanye i-science enceda uluntu, okanye ukuba ushiye unyana olungileyo (othembekileyo) oqhubekeka ngokuthandaza nokucela iintsikelelo kunye nokuxolelwa kwabazali nguThixo” (Oku kusebenza kubo bobabini abangamadoda nabasetyhini)

(Ibaliswa nguMuslim, uTirmithi, uNassa'i)

"Khumbula u-Allah naphi na apho ukhoyo, landelisa isenzo esibi ngesenzo esilungileyo ukuze sisicime, kwaye uphathane nabantu ngembeko ephezulu."

(Tirmithi, 1987 kunye no-Ahmad 5/153)

“Ubulungisa kukuziphatha ngokulungileyo, kwaye ububi koko kuzulazula emphefumlweni. Ukufihla entliziyweni yakho kwaye awuthandi ukuba abantu bafumanise ngako. "

(AmaSilamsi, 15/2553)

“Indoda enamandla asingomntu oziwisa phantsi iintshaba zakhe. Umntu onamandla ngulowo uzibambayo xa enomsindo.

(Bukhari, 5785) kunye (Muslim, 4853)

"Nabani na okholelwa ku-Allâh nakwiMini yoMgwebo kufuneka athethe okulungileyo (amazwi) okanye athule kwaye nabani na okholelwa ku-Allah kunye noMhla woMgwebo kufuneka ahloniphe (abe nesisa) kummelwane wakhe kwaye nabani na okholelwa ku-Allah kunye noMhla woMgwebo kufuneka ahloniphe. (abe nesisa) kundwendwe lwakhe.”

(Bukhari, 6018 & Muslim 74-47)

Iintetho zoMprofeti uMuhammad ngokunxulumene nokutya kunye namayeza

Uthintelo lungcono kunonyango

Nangona uMuhammad wayengenguye ugqirha, kodwa amazwi akhe ngokunxulumene nokutya, imikhwa yokutya esempilweni, unyango ngamayeza emifuno, aqokelelwa ezincwadini kamva ezaziwa ngokuba yi “The Prophetic Medicine”.

UMuhammad wabonisa amatyeli aliqela ukuba isisu yeyona mbiza ekungafanelekanga ukuba igcwalisiwe. Ukutya okuncinci kunye nokuluma okumbalwa okwanelisa indlala kungcono kunokugcwalisa isisu. Kunceda kakhulu ukuphepha iingxaki zempilo.

Ukhuthaze amaqabane akhe ukuba atye kwaye asele ngokulinganisela, aphephe ukutyeba kakhulu kwaye agcine indlela yokuphila esebenzayo nenempilo. Ufunde amazwi kaThixo kule meko. Ivesi 31, Isahluko 7 kwiQuran ithi:

“O Yini Na Bantwana baka-Adam! Nxibani impahla zenu ezintle ngalo lonke ixesha nakwindawo yokuthandazela: yityani nisele, kodwa ningabi nesibaxo ( ukutya ngokugqithileyo). (UThixo) akabathandi abanesibaxo (abantu ababaxayo). ”

UMuhammad echaza i-barley

Namhlanje, kukho uphando oluninzi olubonisa izibonelelo zempilo ze-barley. Ingca ye-barley kukutya okupheleleyo.

Inezinto ezininzi i-enzymes, iivithamini, iiminerali, ii-phytochemicals kunye nazo zonke ii-amino acid ezisibhozo kubandakanya i-tryptophan, enceda ukunqanda uxinzelelo.

UMuhammad ucebise isuphu ye-barley (i-talbinah) yokuphazamiseka kwesisu kwaye wabonisa kwiintetho zakhe ezingenakuphikiswa ukuba iyanceda ukuthomalalisa usizi kunye nokudakumba. Umfazi wakhe u-Aisha wayedla ngokucebisa izalamane ezisondeleyo zomntu oswelekileyo ukuba zitye isuphu ye-talbinah ukuze kupheliswe usizi. (Bukhaari, 5365) kunye (Muslim 2316)

Ngokophando lwezonyango, ukugula okufumanekayo kubangelwa kukuhla kweekhemikhali ezithile okanye ii-neurotransmitters kwingqondo ezijongene nomoya. I-anti-depressants ivuselela utshintsho lweekhemikhali ezonyusa amanqanaba ezi neuro-transmitters.

Ezi zintathu ze-neuro-transmitters eziphambili ezinxulunyaniswa nemood yi-serotonin, i-norepinephrine kunye ne-dopamine. I-barley yafunyanwa inefuthe le-serotonin ngendlela elungileyo ethomalalisa uxinzelelo. Ukumiselwa kwe-barley nguMuhammad kwiminyaka eli-1400 eyadlulayo ngokuqinisekileyo kwaba ngummangaliso.

UMuhammad wakuphepha ukutya ingqolowa endaweni yoko wayesitya i-barley nesonka esenziwe ngomgubo we-barley.

Kufunyenwe ukuba i-barley yengqolowa iphela inezibonelelo ezininzi zempilo. Inokulawula iswekile esegazini, ithintele amahlwili egazi amancinci, kwaye inciphise imveliso yomzimba yecholesterol.

Kuyinxalenye yeemfundiso zikaMuhammad ukuba nezidlo ezincinci emini. Isisu akufunekanga sibe ngaphezu kwesibini esithathwini esigcweleyo. Waxelela amaqabane akhe ukuba agcine isinye kwisithathu sendawo yokutya kunye nesinye kwisithathu seseselo kwaye isithathu sokugqibela sigcinwe singenanto ukuze siphefumle. (Umthombo: Miqdam Bin Ma'di Yakrib) Riyadh Saliheen, (516)

Amanzi eminerali iZamzam

I-Zamzam ligama lamanzi eminerali aphuma kwiqula eliziimitha ezingama-20 empuma yeKaabah kwiMosque eNgcwele kwisixeko saseMakkah. Ama-Muslim akholelwa ukuba yaveliswa ngokungummangaliso kumawaka eminyaka eyadlulayo xa unyana ka-Abraham u-Ishmayeli wayenxaniwe yaye eqhubeka ekhala ekhaba emhlabeni de kwaphuma amanzi (emva kokuba unina uHagare echithe ixesha elininzi efuna amanzi).

Amanzi eZamzam a-alkaline kancinci (pH = 7.5) kwaye anencasa eyahlukileyo. (Nceda uqaphele ukuba ukusela amanzi aneminerali afana namanzi a-distilled enza i-asidi pH esiswini nasemathunjini. Kananjalo andisa i-acid reflux.)

UMuhammad wathi amanzi eZamzam ngamanzi asikelelekileyo avela kuThixo. Sisidlo esimnandi kwaye siphilisa izifo ezininzi (Ibaliswa nguBazzar kunye noTabarani).

Amanzi embiwa ahlelwa yi-US Food and Drug Authority njengezineenxalenye ezingama-250 ngesigidi (ppm) (iyonke inyibilike i-TDS).

Uhlalutyo lwekhemikhali lwamanzi e-Zamzam lubonise ukuba nomlinganiselo we-1000 ppm we-mg / L, TDS. Nangona kunjalo, iyahambelana nemigangatho yeWorld Health Organisation yamanzi okusela.

Sisidlo esinintabalala esiqulathe uluhlu lwezimbiwa ezifunwa ngumzimba womntu ezifana necalcium, (efunekayo ukuze amathambo omelele kwaye nentliziyo, izihlunu kunye nemithambo-luvo isebenze ngokufanelekileyo), i-fluoride, eyimfuneko kumazinyo nakwi-bicarbonates, enceda ukwetyiswa kokutya.

Amanzi eZamzam lelinye lawona manzi atyebileyo aselwayo anecalcium. Ine-195-200 mg / L calcium (oku malunga ne-20% yomyinge ocetyiswayo wokuthathwa kwe-calcium kubantu abadala). Iphezulu kunamanzi amaninzi amaminerali awaziwayo emhlabeni njenge "Evian" (78-80 mg / L calcium) kunye ne "Perrier" (147-150 mg / L calcium).

Amanzi amaminerali anoluhlu olubanzi lwemisebenzi yokunyanga enokuthi inyange kwaye iphilise ukuvuvukala kwezihlunu kunye namalungu, i-rheumatism kunye ne-arthritis.

Eli ligama elithi “uRasul Allah” (uMthunywa kaThixo) ngesiArabhu libhalwe ngendlela eyakhayo efana nethontsi lamanzi. Ngoncedo lukaFarid Al-Ali

i-Truffle xa isetyenziswa nje ngeyeza

UMuhammad wathi: “IiTruffles luhlobo oluthile ‘lweMana’ (eyathunyelwa kubantwana bakwaSirayeli) kwaye incindi yazo iliyeza lamehlo.” 

Ibaliswa ngu (Bukhari, 5708) kunye (Muslim, 5244)

I-Truffle yinyama enefomus efana nesityalo esivela kusapho lweAgaricaceae. Ikhula ngamaqela phantsi komhlaba (2-50 cm ubunzulu) kwiindawo ezifumileyo entlango ezingenamagqabi okanye iingcambu. Inephunga elingafaniyo kwaye inokuba mhlophe, ingwevu okanye brown ngombala.

Ngokophando lohlalutyo, i-77% ye-truffle ngamanzi kwaye inxalenye eseleyo ngumxube weprotheni, amafutha, ii-carbohydrates nezinye izinto.

Nangona kunjalo, okufunyanwa yi-science yanamhlanje kubonisa ukuba ulwelo lwe-truffles lunefuthe elisebenzayo elinokunyangeka kwizifo ezininzi zamehlo kubandakanya itrachoma, esisifo samehlo esosulelayo esibangela ukonakala kwe-cells ze-cornea.

Muhammad kunye ne-oli ye-olive

UMuhammad wachaza i-oli yomnquma njengephuma kumthi osikelelekileyo. Wacebisa amaqabane akhe ukuba atye i-oli yomnquma aze ayithambise okanye ayiqabe eluswini lwemizimba yawo. 

(Ibaliswa nguTirmithi, 1851)

Inzululwazi yanamhlanje iqinisekisa ukuba i-oyile yomnquma igcwele izibonelelo zempilo. Zininzi ii-acid ezingafakwanga i-fatty acids kwi-oyile ye-olive eyonyusa inani le-cholesterol elungileyo kunye nokunciphisa inani le-cholesterol embi. I-oyile yomnquma inciphisa i-cholesterol kwaye inefuthe elihle kwizifo zentliziyo.

I-oyile yomnquma inyamezeleka kakuhle sisisu. Kukholelwa ukuba i-oyile yomnquma inefuthe elikhuselayo kwizilonda kunye nesisu.

I-oli yomnquma eyi-extra virgin, ukusukela ekucinezelweni kokuqala kweminquma, iqulethe amanqanaba aphezulu ee-antioxidants, ngakumbi ivithamin E kunye neephenols, kuba ayicutshungulwa kangako.

Namhlanje, i-oyile yomnquma ithathwa njengesixhobo esilungileyo seengxaki zolusu kunye nesithambisi esisebenzayo.

Abo basengozini yesifo sikashukela bayacetyiswa ukuba badibanise i-low-fat, i-high-carbohydrate diet kunye ne-olive oil. Uphononongo lubonisa le ndibaniselwano iphezulu ekulawuleni amanqanaba eswekile yegazi xa kuthelekiswa nokutya okuquka izidlo ezinamafutha aphantsi ngokupheleleyo.

UAllah kukukhanya kwamazulu nomhlaba; umzekelo wokukhanya kwakhe kufana ne-niche apho kukho isibane; isibane sifakwe kwiglasi; iglasi ingathi yinkwenkwezi ekhanya njengeeperile, iphenjelelwe ngumthi womnquma osikelelekileyo; hayi empuma nasentshona; i-oli yayo inokuphantse ikhanye (itshise) ngokwayo nangona umlilo ungayichukumisi; ukukhanya phezu kokukhanya; UAllah ukhokelela ekukhanyeni kwaKhe athe wamthanda; kwaye u-Allah ubonakalisa imizekelo eluntwini; kwaye uAllah Uyazi yonke into.

Quran, 24:35