4.4: Ubu-Profeti -Ukuba jikelele kwe-Islam

Ubujikelele "bomyalezo" ogqithiswe nguMuhammad

AmaMuslim akholelwa ekubeni uMuhammad ufumene uMyalezo ofanayo owawunikwe u-Abraham, uMoses, uYesu nabanye abaprofeti kodwa injongo yakhe yayiyindalo yonke. Wayephathisiwe ukulungisa iinkolelo zabantu, ababuyisele kukholo lokwenyani kwaye abafundise imisebenzi elungileyo.

“Kwaye asikuthumelanga nto yimbi ngaphandle kokuba ubeyinceba kwihlabathi” 

Quran, 21:107

Ileta kaMuhammad eyaya kuMlawuli waseRoma

UMuhammad wathumela iileta kubalawuli nookumkani bamazwe angabamelwane kunye namagunya amakhulu anjengePersi, iByzantine neYiputa ebabiza ukuba bamkele i-Islam “njengomyalezo kaThixo”. Xa uHeraclius uKumkani waseByzantine wafumana ileta kaMuhammad, wamema uAbu-Sufyan (enye yeenkosi eziphambili nabarhwebi baseMakkah owathi ngebhaqo eshishina kuloo ndawo) ukuba aye kuye. UHeraclius wabuza uAbu-Sufyan imibuzo embalwa waza wamcela ukuba anyaniseke.

Ileta yoMprofeti uMuhammad eya kuHeraclius (kwialfabhethi yoqobo yesiArabhu)
HeracliusLoluphi udidi lwentlalo yoluntu aphuma kulo uMuhammad?
Abu-SufyanUphuma kwintsapho ebekekileyo eMakkah.
HeracliusNgaba wakha wangcatsha, wasaphula isithembiso okanye waxoka?
Abu-SufyanHayi.
HeracliusKuthekani ngabalandeli bakhe, ngaba bayanda okanye bayehla? Yaye ngaba ukho kubalandeli bakhe abakhe bayeka ngenxa yokuba wayengakholiswanga nguMuhammad?
Abu-SufyanEnyanisweni, abalandeli bakaMuhammad babemthanda. Babesanda ngenani.
HeracliusNgoko uMuhammad ubafundisa ntoni abalandeli bakhe?
Abu-SufyanUkukholelwa kuThixo omnye kunye nobulungisa bentlalo.

UHeraclius wayecinga okwexeshana, emva koko wathi: "Ukuba le nto undixelele yona iyinyani, uMuhammad uzokwazi ukubudla ilifa ubukumkani bam".

UMlawuli uHeraclius walawula uBukhosi baseRoma ukusuka ngo-610 ukuya ku-640 CE. Ngelo xesha waqhuba amaphulo amathathu omkhosi waboyisa uBukhosi bamaPersi waphinda wazuza iSiriya, iPalestine neJiphutha. Ngonyaka wama-636 CE, ubuMuslim bafikelela ePalestina, eSiriya, eYiputa nakwinxalenye enkulu yoMntla Afrika. Ngonyaka wama-642 CE amaMuslim afikelela ePersi.

i-Islam, inkolo yehlabathi jikelele

Sithetha nje i-Islam yinkolo yesibini ngobukhulu emhlabeni emva kobuKristu. Uphononongo olubanzi lwe-demographic kumazwe angaphezu kwama-200 lufumanisa ukuba kukho i-1.57 yezigidigidi zamaMuslim kuzo zonke izizukulwana ezihlala kwihlabathi namhlanje, ezimele i-23% ye-2015 eqikelelwayo yabemi behlabathi be-6.8 yezigidigidi (i-Pew Forum kwiNkolo kunye noBomi boLuntu ngo-2015).

Asingawo onke amaMuslim angama-Arabhu

 AmaMuslim ama-Arabhu enza ngaphantsi kwesinye kwisine senani lilonke lamaMuslim emhlabeni.

Kukho malunga ne-2.1 yezigidigidi zamaKrestu emhlabeni ezimele i-32% yabemi behlabathi kunye ne-1.1 yezigidigidi zabantu abangakholelwayo / abangakholelwayo kubukho bukaThixo emhlabeni (15% yabemi behlabathi). UbuJuda bubonisa i-0.22% yabemi behlabathi (malunga ne-14 yezigidi zabantu).