4.2: Profesie – Die Boodskap van Islam

Islam in eenvoudige terme

Met vergunning van Abdul Aziz Al Rashidi

“Islam” beteken onderwerping en toewyding aan Een God. Dit is 'n godsdiens van monoteïsme waar die aanhanger van Islam glo dat God een en onvergelykbaar is. Hy het geen vennote of seuns nie. Hy verwek nie en is ook nie verwek nie (gee nie geboorte nie en is ook nie gebore nie). Hy het die hele heelal en alle wesens geskep. Niemand deel sy Goddelikheid met Hom nie en niemand het die reg om aanbid of tot gebid te word nie, behalwe [aan] Hom alleen.

Wat is die naam van God?

Sy naam is "Allah". Dit word uitgespreek Allah met 'n lang klinker "a". Ook,

God het baie voortreflike name en eienskappe (attribute). Sommige van hierdie eienskappe is in die Ou Testament genoem. Byvoorbeeld, die naam Quddous in Arabies is soortgelyk aan die naam Qadosh of Hakkadosh in Hebreeus, wat "Die Heilige" beteken.

Die naam Ahad in Arabies is soortgelyk aan die naam Echad in Hebreeus, wat "Die Een" beteken. In Islam word God dikwels beskryf as "Die Genadigste, Die Barmhartigste".

EngelsArabiesHebreeusAramees
GodElahElohaElaha
Nota:
In die Arabiese Bybel word die woord Allah gereeld genoem om God aan te dui. In Islam is daar 99 erkende "voortreflike name" en eienskappe vir God.

“Hy is Allah buiten Wie daar geen God is nie: Die Kenner van die ongesiene en die sigbare; Hy is die Weldadige, die Barmhartige. Hy is Allah, buiten Wie daar geen God is nie; die Koning, die Heilige, die Outeur van Vrede, die Verlener van Veiligheid, Bewaker oor alles, die Magtige, die Allerhoogste, die Besitter van grootheid. Eer aan Allah van dit wat hulle (saam met Hom) opgerig het! Hy is Allah; die Skepper, die Maker, die Fatsoenlike: Syne is die mooiste name. Alles wat in die hemel en op die aarde is, verkondig Sy heerlikheid; en Hy is die Magtige, die Wyse”.

Koran 59:22-24

Muhammad en Islam

Toe 'n man vir Muhammad vra om Islam in eenvoudige woorde te verduidelik sodat hy geen verdere verduideliking van iemand anders moet soek nie, het Muhammad bondig gesê:

“Sê, ek glo in Allah (die een God) en wees dan standvastig (maw wees standvastig in jou gedrag en moenie van die reguit pad afwyk nie).”

Om die Islamitiese geloof te omhels, vereis dat 'n gebalanseerde lewenswyse gevolg word sonder afleiding tot ekstremisme in woorde, handelinge of dade.

Islam en vrede

Taalkundig kom die woord "Islam" in Arabies van die stamwoord "salama", wat vry van skade beteken en verwant is aan die woord "Salaam", wat vrede beteken. In Islam is "Die Vrede" een van die wonderlike name en eienskappe van God (Allah). Die een wat hom aan Allah onderwerp, moet innerlike vrede in homself vind en moet in vrede wees met die omgewing en die mense.

Profeet Muhammad het 'n Moslem gedefinieer as "die een van wie ander mense veilig is teen skade wat uit sy tong en hande kom", maw mense moet geen skade uit sy optrede en woorde ontvang nie.

Dit is interessant dat mense in 'n Moslem-samelewing mekaar groet met die woord "Assalamu Alaykum" wat beteken "vrede op jou" in plaas van die woorde "Haai" of "Hallo". Die volledige weergawe van hierdie stelling is "vrede op julle sowel as Allah se genade en seëninge". Jy moet hierdie groet beantwoord met [die] vredesverklaring "wa alaykum assalaam", "vrede ook op jou".

Moslems of Muhammadane?

Anders as die volgelinge van ander godsdienste, word die volgelinge van Muhammad nie Muhammadane genoem nie. 'n Aanhanger van Islam of die een wat dit as 'n geloof en 'n lewenswyse omhels, word 'n "Moslem" genoem, dws die een wat in een God geglo het en aan Hom onderwerp het.

Die ses elemente van die Islamitiese geloofsbelydenis

Die geloof in Een God vereis die geloof in Sy Engele, Sy Boeke, Sy Boodskapper sowel as die geloof in die Dag van Oordeel en die geloof in God se Goddelike Voorbeskikking.

Pilare van Islam; beoefening van die Islamitiese geloof

Die Islamitiese godsdiens is gebaseer op vyf pilare wat 'n Moslem moet uitvoer.

1Shahada Uitspreek (mondeling) van die geloofsbelydenis van Islam (Daar is geen God behalwe Allah nie en Muhammad is 'n boodskapper van Allah)
2Salat [Salah] Uitvoer van daaglikse voorgeskrewe gebede
3Siyam Vas [pwasa] gedurende die maanmaand van Ramadan
4Zakat Om een keer per jaar aalmoese as liefdadigheid te betaal
5Hajj Bedevaartsreis na die Heilige Moskee (die Huis van God) in Mekka een keer in 'n leeftyd vir diegene wat die fisiese en finansiële vermoë het

Pilare van Islam

1 – Uitspraak van die geloofsbelydenis van Islam, Shahada

Dit is om te erken dat daar een en slegs een God is wat alle wesens geskep het. Sy naam is Allah.

'n Persoon is 'n Moslem wanneer hy of sy in sy hart glo en die Shahada verklaar (mondeling erken) "daar is geen godheid behalwe Allah nie en Muhammad is die boodskapper van Allah." (In Arabies word dit soos volg uitgespreek: Ash'hado an la Ilaha illa Allah, Wa Ash'hado anna Muhammadan rasoolo'Allah.)

Om Muhammad as 'n profeet en 'n boodskapper van God te erken, vereis die erkenning van alle profete en boodskappers wat God voor hom gestuur het.

2 – Voorgeskrewe daaglikse gebede, Salat

Gebed (Salat) in Islam is 'n daad van aanbidding wat die individu in staat stel om met sy skepper te kommunikeer en na aan Hom te kom. Daar is vyf daaglikse voorgeskrewe gebede in Islam, wat oor die hele dagsiklus versprei word. Die essensie van aanbidding is om God met die hart, tong en liggaam te verheerlik, te verhef en te loof.

“En wanneer my dienaars jou, [O Muhammad], oor My vra – inderdaad ek is naby. Ek reageer op die aanroeping van die aanbidder wanneer hulle My aanroep. Laat hulle dus op My reageer en in My glo dat hulle [tereg] gelei kan word”

Koran 2:186

Trouens, die woord 'salat' beteken letterlik 'warm [gevoelvolle] verbinding'. Dit is 'n praktiese demonstrasie van geloof. Elke gebed sluit fisiese bewegings van buig en neerbuig tot Allah in. Gebed toon progressief toenemende vlakke van onderwerping aan Allah. Dit vereis volle konsentrasie en isolasie van wêreldse sake. Profeet Muhammad het gesê: "'n Persoon is die naaste aan Allah tydens prostrasie."

Om vyf keer per dag te bid, kan vir sommige mense oormatig lyk. In werklikheid is dit 'n tipe meditasie wat nie meer as veertig minute per dag neem nie. Net soos ons drie of vier keer per dag eet en ons nooit kla nie omdat ons fisiese voeding nodig het om te oorleef, het ons ook geestelike voeding vir ons siel nodig. Salat met gespasieerde intervalle deur die dag verskaf sulke geestelike voeding.

3 – Zakat, aalmoese gee

Zakat is 'n noodsaaklike pilaar van Islam. Dit beteken om een keer elke jaar aalmoese te gee (om liefdadigheid te betaal/skenk) aan arm, behoeftige en ander regmatige begunstigdes soos bepaal deur die Koran. Dit word gespesifiseer as 2.5% van oortollige persoonlike welvaart.

Zakat reinig 'n mens se hart van hebsug en verwyder haat en jaloesie uit die harte van die armes. Dit bevorder sosiale integrasie en samewerking, deernis en respek. Dit verhoog die welstand van die hele samelewing en bereik [sodoende] sosiale geregtigheid.

4 – Vas gedurende Ramadan

Daar word van Moslems verwag om die hele maanmaand van Ramadan (29 of 30 dae), van dagbreek tot sononder, te vas. Gedurende die vastyd word van Moslems verwag om weg te bly van eet, drink en seksuele kontak terwyl hulle [steeds] 'n normale lewe beoefen.

Om ter wille van Allah te vas, help om te erken dat die lewensmiddele (wat as vanselfsprekend aanvaar mag word) eintlik direk van Allah af kom.

Wanneer mense hongerpyne voel, ervaar hulle die lyding wat behoeftige mense deurmaak veral in streke waar mense honger ly of die basiese lewensmiddele kort. Die rykes sal meer geneig wees om liefdadigheid te gee wanneer hulle vas. Dit bou 'n verhouding tussen die rykes en die armes en help om sosiale harmonie te bou.

Om te vas stel 'n mens in staat om die innerlike begeertes aan bande te lê, selfbeheersing aan te leer en sodoende beter geestelike ontwikkeling te bereik. Vas hou baie gesondheidsvoordele in en dokters beveel dit aan om sommige siektes te genees.

Maanmaande

1 Al-Muharram
2 Safar
3 Rabi' Al-Awal
4 Rabi' Al-Akharah
5 Jumada Al-Oula
6 Jumada Al-Akharah
7 Rajab
8 Sha'ban
9 Ramadan
10 Shawwal
11 Zul Qui'da
12 Zul Hijjah

5 – Pelgrimstog na Mekka, Hajj

Hajj is die pelgrimstog na Mekka tydens die maanmaand Zul Hijjah met die bedoeling om die Heilige Moskee (Huis van Allah) te besoek en sekere godsdienstige rituele uit te voer. Dit is die vyfde pilaar van Islam wat een keer in 'n leeftyd gedoen moet word deur alle Moslems (wat puberteit bereik het) mits hulle finansieel en fisies daartoe in staat is.

Terwyl mense van alle rasse en nasies by die geestelike episentrum van die Islamitiese wêreld bymekaarkom, bevestig hulle hul gemeenskaplike paternale afkoms met Adam en hul geestelike afkoms met Abraham.